คณิตศาสตร์

บทความคณิตศาสตร์
Field type: maintext can not be used as search filter
 • การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สำหรับช่วงชั้นที่ 1 – 2

  ก ารเรีย นรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สำหรับช่วงชั้นที่ 1 – 2 สมเกียรติ เพ็ญทอง วิชาคณิตศาสตร์ มีเนื้อหาที่ค่อนข้างเป็นนามธรรม ฉะนั้นการจะเข้าใจคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้งและมีความสุขใจกับการเรียนรู้ จำเ...

 • กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการ

  กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการ “คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได...

 • การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ทรายทอง พวกสันเทียะ นักวิชาการ สาขาวิจัย การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้...

 • เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยแผนการสอนคณิตศาสตร์แบบ Learning Style

  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยแผนการสอนคณิตศาสตร์แบบ Learning Style พงศธร มหาวิจิตร มาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการศึกษากล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ...

 • นำไม้ไผ่มาใช้ช่วยหาผลคูณ

  ...นำเส้นตอก ไม้ไผ่ มา ใช้ช่วย หาผลคูณ... สุธาสินี สีแจ่ม จากความหมายของการคูณ 3 x 4 หมายถึง การนำ 4 มาบวกกัน 3 จำนวน หรือการหาผลรวมของจำนวนสิ่งของ กลุ่มละ 4 สิ่ง จำนวน 3 กลุ่ม กล่าวคือ 3 x 4 = 4 + 4...

 • คณิตศาสตร์นอกตำรา: ระบบเลขฐานสิบในตลาดนัดโคกระบือ (กรณีศึกษา)

  คณิตศาสตร์นอกตำรา : ระบบเลขฐานสิบในตลาดนัดโคกระบือ (กรณีศึกษา) นายปรีชากร ภาชนะ ตำแหน่ง ครู คศ. 1 ตลาดนัดโคกระบือ เป็นนวัตกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนที่สะท้อนให้เห็นความสำคัญของชุมชนการเ...

 • ทำความรู้จักกับ Lesson Study

  ทำความรู้จักกับ Lesson Study โกสุม กรีทอง นักวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. แนวปฏิบัติของ Lesson Study อันมีกระบวนการปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง ถือกำเนิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 19 โด...

 • ความไม่บังเอิญเกี่ยวกับวันเกิด

  วันนี้ผมมาทำหน้าที่นักคณิตศาสตร์แก้ปัญหาเรื่องความน่าจะเป็น ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญมากในการติดสินใจต่าง ๆ ผมจะยกตัวอย่างสำคัญเรื่องการเล่นหวยหรือที่บางคนเรียกว่าล็อตเตอรี่ นักคณิตศาสตร์มีความลำบากใจม...

 • Millennium Problems: เจ็ดสุดยอดปัญหาคณิตศาสตร์ที่ได้ชื่อว่ายากที่สุดในโลก

  ความเป็นมา ปี 1900 ในงานประชุมสัมมนาของเหล่านักคณิตศาสตร์ ฮิลเบอร์ต ได้นำเสนอปัญหายี่สิบสามข้อ ซึ่งเป็นปัญหาที่น่าสนใจและยังไม่มีใครทราบคำตอบในสมัยนั้น หนึ่งร้อยปีผ่านไป ปัญหาเหล่านั้นหลายข้อได้รับคำ...

 • What is Mathematics ?

  การพยายามตอบหรือให้คำจำกัดความ สำหรับคำถาม “ คณิตศาสตร์คืออะไร ? ” นั้น การพยายามตอบหรือให้คำจำกัดความ ดูจะเป็นเรื่องท้าทายและสุ่มเสี่ยงต่อการวิพากษ์วิจารณ์ ทว่าการพยายามให้ความหมายแม้จะไม่มีทางหาควา...

หน้าที่ 8 จาก 9

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon