เว็บไซต์สำหรับวิทยาศาสตร์

แสดง #
เว็บลิงก์ Collaborative Projects
เป็นเว็บไซต์ของศูนย์นวัตกรรมทาง การศึกษาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (The Center for Innovation in Engineering and Science Education) ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์แบบร่วมมือกัน อาทิ โครงงานตรวจสอบคุณภาพน้ำ โครงงานหาปัจจัยที่มีผลต่อจุดเดือดของน้ำ โครงงานด้านพันธุกรรมของมนุษย์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจจากทั่วโลกสามารถเข้าไปร่วมทำกิจกรรมและการทดลองต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในโครงงานเหล่านี้ รวมถึงส่งข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สอบถามผู้เชี่ยวชาญ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมโครงงานคนอื่นจากทั่วโลกผ่านทางอินเทอร์เน็ต
1000
เว็บลิงก์ Community Learning Network
เว็บไซต์นี้เป็นของ Open Learning Agency ที่ พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือครูในการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยภายในเว็บมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นทางการศึกษามากกว่า 5,800 แห่ง ทั้งที่เป็นแหล่งข้อมูลวิชาการ และเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เป็นเกมสำหรับเด็ก รวมถึงเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู และหลักสูตรออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งทุกการเชื่อมโยงจะมีคำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับเว็บไซต์นั้นประกอบด้วยเสมอ
689
เว็บลิงก์ Cool Science for Curious Kids
เว็บไซต์นี้ช่วยให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีววิทยาได้อย่างเพลิดเพลิน และเกิดผลในทางปฏิบัติ ที่เป็นจริง โดยมีตัวอย่างกิจกรรมแบบลงมือปฏิบัติ 5 กิจกรรมให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ทั้งในเรื่องส่วนประกอบของพืช ผีเสื้อ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก การจำแนกประเภทของสัตว์ และอนุภาคขนาดเล็กในอากาศ
853
เว็บลิงก์ Cool Science Images
เว็บไซต์นี้รวบรวมภาพสวย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และเทคโนโลยีเอาไว้เป็นจำนวนมาก ครูสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี เมื่อต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับภาพใดก็ให้คลิกที่ภาพนั้นซึ่งจะปรากฏเป็นภาพขยายใหญ่ขึ้น พร้อมคำอธิบายโดยย่อประกอบภาพเพื่อให้ความรู้ด้วย
923
เว็บลิงก์ Density Lab
เว็บไซต์นี้นำเสนอกิจกรรมแบบปฏิสัมพันธ์ใน เรื่องของความหนาแน่น ซึ่งครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 3: สารและสมบัติของสาร มาตรฐาน ว 3.1 (เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์) ช่วงชั้น ม.1 ถึง ม.3 โดยลักษณะของกิจกรรมจะให้ทดสอบความหนาแน่นของวัสดุรูปทรงและสีต่าง ๆ ด้วยการใช้เมาส์ลากวัสดุนั้นไปยังเครื่องชั่งเพื่อหามวล และไปยังกระบอกตวงเพื่อหาปริมาตรจากการแทนที่น้ำ แล้วจึงคำนวณหาความหนาแน่นของวัสดุ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทดลองใช้เมาส์ลากวัสดุใส่ลงไปในถังของเหลวที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าความหนาแน่นของเหลวได้ เพื่อดูว่าวัสดุจะลอยหรือจมในของเหลวที่มีค่าความหนาแน่นต่าง ๆ กัน
790
เว็บลิงก์ Digital Library for Earth System Education
เว็บไซต์นี้เปรียบเสมือนห้องสมุดดิจิตัลสำหรับการศึกษาระบบของโลก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Science Foundation: NSF) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในเว็บไซต์รวบรวมทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเอาไว้มากกว่า 9,000 รายการ โดยสามารถทำการสืบค้นได้จากหัวเรื่องจำนวน 32 หัวเรื่อง ระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงมหาวิทยาลัย และประเภทของทรัพยากรที่มีหลายรูปแบบ เช่น เอกสาร ภาพ วิดีทัศน์ เสียง ชุดข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ เป็นต้น
642
เว็บลิงก์ Dinosaurs & other fossils
ภายในเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของประเทศอังกฤษ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไดโนเสาร์ และซากพืชหรือสัตว์ที่กลายเป็นหิน (Fossils) ให้สามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ตำนานและเรื่องราวเกี่ยวกับ Fossils เรื่องน่ารู้พร้อมภาพประกอบของไดโนเสาร์หลายสายพันธุ์ในแต่ละยุคของโลก รวมถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสกัด DNA เพื่อสร้างไดโนเสาร์ขึ้นมาใหม่ นอกจากนี้ ยังสามารถชมภาพเสมือนจริง 3 มิติของ Fossils ได้จากเว็บไซต์ด้วย
603
เว็บลิงก์ Dive and Discover
เว็บไซต์นี้เป็นของสถาบันสมุทรศาสตร์ Woods Hole แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ที่พัฒนาขึ้นเพื่อนำเสนอเรื่องราวของการสำรวจใต้ท้องทะเลจำนวน 12 แห่งทั่วโลก และข้อมูลที่น่าสนใจทางด้านสมุทรศาสตร์ให้แก่ผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้ อีกทั้งมีแนวทางและกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับครูเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าไปพูดคุยและสอบถามปัญหากับนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังสำรวจและค้นพบสิ่งใหม่ ๆ อยู่ใต้ท้องทะเลได้ด้วย
608
เว็บลิงก์ Educational Softw are Preview Guide
เราสามารถใช้เว็บไซต์นี้เป็นเครื่องมือช่วยในการเลือกหาซอฟต์แวร์ทางการศึกษาที่มีจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน ด้วยระบบการสืบค้นที่สามารถเลือกได้จากทั้งระดับชั้นและวิชา ชื่อและประเภทของซอฟต์แวร์ หรือผู้จำหน่าย โดยภายในเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลของซอฟต์แวร์ทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ ในทุกระดับชั้นไว้มากกว่า 1,000 รายการ นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างของแบบฟอร์มการประเมินซอฟต์แวร์ทางการศึกษา ซึ่งเราสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการประเมินแล ะคัดเลือกซอฟต์แวร์ทางการศึกษาของเราเองได้
569
เว็บลิงก์ Education with New Technologies
เว็บไซต์นี้เป็นของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ช่วยให้ครูสามารถเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนผ่านทางการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ด้วยแนวคิดของการสอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ (Teaching for Understanding) ซึ่งภายในเว็บไซต์จะมีตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน เครื่องมือที่ช่วยวางแผนและออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศสำหรับค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ และมุมแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกัน
714
เว็บลิงก์ Einstein
ศูนย์ประวัติศาสตร์ด้านฟิสิกส์ ของสถาบันฟิสิกส์แห่งสหรัฐอเมริกา รวบรวมภาพและข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ไว้ภายในเว็บนี้ โดยมีทั้งภาพ ของอัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ ในหลายช่วงอายุ ข้อมูลลำดับเหตุการณ์สำคัญในชีวิตตั้งแต่แรกเกิด (14 มีนาคม ค.ศ.1879) หนังสือ บทความและเว็บไซต์เกี่ยวกับอัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ รวมถึงเสียงบรรยายเรื่องสสารและพลังงาน ในสมการ E = mc2 ที่สร้างชื่อเสียงให้กับอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เป็นอย่างมาก
656
เว็บลิงก์ Encyclopedia of the Atmospheric Environment
เป็นสารานุกรมออนไลน์ของศูนย์สารสนเทศทางด้านบรรยากาศแห่งชาติ (ARIC) ประเทศ สหราชอาณาจักร ที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมความรู้ในเรื่องของฝนกรด คุณภาพอากาศ ชั้นบรรยากาศ สภาพภูมิอากาศและอากาศ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ภาวะโลกร้อน การลดลงของชั้นโอโซนในบรรยากาศ รวมถึงความยั่งยืน ให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้า โดยมีการจัดทำเนื้อหาไว้เป็น 2 รูปแบบ คือ แบบที่อ่านง่าย สำหรับเด็กหรือผู้ที่ไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้ และแบบที่มีข้อมูลรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับผู้ใหญ่หรือผู้ที่พอมีความรู้ทางด้านนี้อยู่แล้ว
700
เว็บลิงก์ Engaging Science Online Games
เว็บไซต์นี้พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือกันของ 3 หน่วยงานในประเทศแคนาดา ได้แก่ ศูนย์อวกาศ H.R. MacMillan องค์กร Science World และ Vancouver Aquarium เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นเล็ก ๆ สามารถเรียนรู้เนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างสนุกสนานและมีปฏิสัมพันธ์ โดยภายในเว็บรวบรวมเกมออนไลน์ไว้จำนวน 6 เกมในหัวข้อเกี่ยวกับโลกและอวกาศ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หัวข้อละ 2 เกม) ให้นักเรียนเข้าไปทดลองเล่น
641
เว็บลิงก์ ExploreLearning
เว็บไซต์นี้รวบรวมโปรแกรมสถานการณ์จำลอง (Simulations) หรือ Gizmos (อ่านว่า กิซโม) ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไว้มากกว่า 300 โปรแกรม ให้สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อสร้างความสนุก ตื่นเต้น และดึงดูดความสนใจของนักเรียน โดยภายในเว็บยังมีตัวอย่างวิดีทัศน์ของการสอนด้วยกิซโมเหล่านี้สำหรับเป็นแนวทางให้กับครูในการนำไปประยุกต์กับการสอนของตน ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนภายในเว็บเพื่อทดลองใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นเวลา 30 วัน แต่หากไม่ต้องการลงทะเบียนก็ยังสามารถใช้กิซโมเหล่านี้ได้ในระยะเวลาจำกัดประมาณ 5 นาที
641
เว็บลิงก์ Exploring the Environment
เว็บไซต์นี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (National Aeronautic and Space Administration: NASA) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และความรับผิดชอบในการป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อม ภายในเว็บไซต์ประกอบด้วยกิจกรรม การเรียนรู้ออนไลน์ในประเด็นต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน 18 โมดุล ที่เป็นรูปแบบของปัญหาหรือสถานการณ์ให้ช่วยกันแก้ไข ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้และทำงานร่วมกันเป็นทีมเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์
604
เว็บลิงก์ Federal Resources for Educational Excellence
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางและอำนวยความสะดวกให้กับครู นักเรียน และผู้สนใจทั่วไปในการสืบค้นข้อมูลและทรัพยากรสำหรับการเรียนการสอนในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ ศิลปะ ดนตรี สุขศึกษา พลศึกษา ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษา รวมถึงวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยมีการรวบรวมข้อมูลและทรัพยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาเอาไว้เป็นจำนวนมาก
604
เว็บลิงก์ Foundations Inquiry
เว็บไซต์นี้ให้เราสามารถเข้าไปศึกษาเนื้อหาในหนังสือ Foundations ของมูลนิธิด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Science Foundation: NSF, U.S.A.) ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เนื้อหาของหนังสือจะกล่าวถึงกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) ทั้งแนวคิด มุมมอง และกลยุทธ์ในระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 5 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเราสามารถนำมาศึกษาเป็นแนวทาง และประยุกต์ให้เหมาะสมกับหลักสูตร ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรู้ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
624
เว็บลิงก์ Fun Science Gallery
เว็บไซต์นี้นำเสนอบทความเกี่ยวกับการสร้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จากวัสดุราคาถูก ซึ่งนอกจากจะได้รับคำแนะนำในการสร้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ราคาถูกชนิดต่าง ๆ แล้ว ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจ และกิจกรรมการทดลองที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ชนิดนั้น โดยสามารถดาวน์โหลดบทความเหล่านี้จากเว็บไซต์ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ด้านวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ได้ด้วย
901
เว็บลิงก์ Geo-Guide
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการวิจัยแห่งประเทศเยอรมนี (German Research Foundation) ซึ่งมีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลทางด้านปฐพีวิทยา ภูมิศาสตร์ และเหมืองแร่ ที่รวบรวมเอาไว้มากกว่า 3,000 รายการ โดยสามารถทำการสืบค้นได้จากหัวเรื่องจำนวน 18 หัวเรื่อง ประเภทหรือที่มาของข้อมูล เช่น วารสาร คู่มือ สื่อการสอน ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น และยังสามารถใช้ระบบการสืบค้นด้วยคำสำคัญต่าง ๆ (Keywords)
747
เว็บลิงก์ Geographic Data in Education
เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและปฐพีวิทยา โดยใช้การแสดงภาพของข้อมูล (Data Visualization) และเครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ สนับสนุนเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based Pedagogy) ภายในเว็บไซต์มีตัวอย่างของหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาที่พัฒนาขึ้น บทความและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ 2 ชนิด ได้แก่ WorldWatcher และ My World GIS ให้ดาวน์โหลดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
676

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon