เว็บไซต์สำหรับวิทยาศาสตร์

แสดง #
เว็บลิงก์ How Far Does Light Go?
เว็บไซต์นี้นำเสนอกิจกรรมเพื่อให้โต้แย้งแสดงความคิดเห็น ในเรื่องทฤษฎีการเดินทางของแสงที่แตกต่างกัน 2 ทฤษฎี ทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าแสงจะสิ้นสุดการเดินทางและดับลงเมื่ออยู่ไกลออกไปจากแหล่งกำเนิดมาก ๆ ขณะที่อีกทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าแสงจะเดินทางไปได้ไกลไม่มีที่สิ้นสุด เว้นแต่จะถูกดูดกลืน ซึ่งภายในเว็บไซต์มีข้อมูลให้ศึกษาและเตรียมตัวสำหรับการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีเหล่านี้ โดยครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 5: พลังงาน มาตรฐาน ว 5.1 ช่วงชั้น ป.4 ถึง ป.6 ในเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแสงได้
984
เว็บลิงก์ How It’s Made
เป็นเว็บไซต์ทางด้านวิทยาศาสตร์ของ Discovery Communications ที่ช่วยตอบคำถามและข้อสงสัยว่าสิ่งของเครื่องใช้ ตลอดจนเทคโนโลยีบางอย่างที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน อาทิ เครื่องสำอาง แผ่นอลูมิเนียมห่อหุ้มอาหาร หลอดไฟเรืองแสง คอนแทคเลนส์ แผ่นซีดี ถ่านไฟฉาย คอมพิวเตอร์ รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มบางชนิด เช่น ขนมปัง ธัญญาหาร เหล้า เบียร์ มีการผลิตหรือทำขึ้นมาได้อย่างไร โดยภายในเว็บรวบรวมวีดิทัศน์แสดงกระบวนการผลิตสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เอาไว้ให้ผู้สนใจสามารถเข้าไปรับชมได้
713
เว็บลิงก์ Human Anatomy Online
Intellimed International Corporation จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อช่วยในการเรียนรู้เกี่ยวกับกายวิภาคของมนุษย์ โดยนำเสนอด้วย ภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวร่วมกับเนื้อหาคำบรรยาย ซึ่งมีการจำแนกร่างกายของมนุษย์ออกเป็น 10 ระบบ ให้สามารถเลือกศึกษาได้โดยละเอียด ประกอบด้วย ระบบโครงกระดูก ระบบย่อยอาหาร ระบบกล้ามเนื้อ ระบบต่อมน้ำเหลือง ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาท ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบ สืบพันธุ์เพศชาย ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง และระบบปัสสาวะ
787
เว็บลิงก์ I Know That
เว็บไซต์นี้ก่อตั้งขึ้นโดย Gary Kiliany เพื่อนำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลไปจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปทำการสืบค้นกิจกรรมเหล่านี้ได้ตามระดับชั้น รวมทั้งยังสามารถสืบค้นได้ตามหมวดวิชาที่มีการจำแนกออกเป็นศิลปะ ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา
607
เว็บลิงก์ Interactive Library
เป็นเว็บไซต์ของ Edinformatics.com ที่เปรียบเสมือนกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจำนวนมากด้านการศึกษา เช่น หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ ข้อมูลสถิติ รายชื่อหน่วยงานด้านการศึกษา แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ และที่สำคัญคือ โปรแกรมแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Programs) ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนตามสาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นต่าง ๆ ของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี
560
เว็บลิงก์ Interactive Physics and Math with Java
ภายในเว็บไซต์มี Java Applets เกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์ ให้ครูและนักเรียนสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้โดยง่ายอย่างมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งเหมาะสำหรับระดับชั้นตั้งแต่ประถมศึกษาตอนปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาจใช้ได้ในบางเนื้อหาของระดับมหาวิทยาลัยด้วย เว็บไซต์นี้พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยโอตาโก (Otago University) ประเทศนิวซีแลนด์
694
เว็บลิงก์ Interactive Science
โรงเรียนประถมศึกษาวู๊ดแลนด์ ประเทศอังกฤษ ได้รวบรวมเกมและกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบปฏิสัมพันธ์เอาไว้เป็นจำนวนมากให้ครูและนักเรียนสามารถนำไปใช้สนับสนุนการสอนและการเรียนรู้ของตน โดยมีการจำแนกออกเป็น 5 หมวดหลัก ได้แก่ กระบวนการของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิต กระบวนการทางกายภาพ วัสดุ โลกและอวกาศ และน้ำ
717
เว็บลิงก์ Interactive Science Activities on the Web
เป็นเว็บไซต์ของภาควิชาฟิสิกส์ วิทยาลัย Brigdewater ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญในการพัฒนากิจกรรมบนเว็บให้นักเรียนสามารถเรียนรู้แนวความคิดหลักทางด้านวิทยาศาสตร์จากการมองเห็นด้วยตนเอง (Visualization) และมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับกิจกรรมนั้น ๆ ได้ โดยภายในเว็บประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม และมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่มีรูปแบบเดียวกันด้วย
570
เว็บลิงก์ Java Applets on Physics
เป็นเว็บไซต์ของ Walter Fendt ผู้ซึ่งได้รวบรวมกิจกรรมในรูปแบบของสถานการณ์จำลองทางฟิสิกส์แขนง ต่าง ๆ ที่เป็น Java Applets ไว้จำนวนมากถึง 41 กิจกรรม ให้ครูและนักเรียนสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์อย่างมีปฏิสัมพันธ์ รวมทั้งสามารถที่จะดาวน์โหลดกิจกรรมเหล่านี้มาใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
632
เว็บลิงก์ Jefferson Lab
เว็บไซต์นี้รวบรวมแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับครูและนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เอาไว้เป็นจำนวนมาก อาทิ กิจกรรมการทดลอง ใบงาน เว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเกมออนไลน์ โดยภายในเว็บแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ ทรัพยากรสำหรับครู มุมนักเรียน เกม และโครงการอบรมต่าง ๆ เพื่อให้สะดวกแก่การค้นหาของครูและนักเรียน
734
เว็บลิงก์ Lessons in Electric Circuits
เว็บไซต์นี้รวบรวมบทเรียนเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ครู นักเรียน และผู้สนใจเข้ามาศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งภายในเว็บมีการนำเสนอและจัดแบ่งออกเป็น 6 ชุดบทเรียน ได้แก่ 1) ชุดไฟฟ้ากระแสตรง 2) ชุดไฟฟ้ากระแสสลับ 3) ชุดอุปกรณ์กึ่งตัวนำ 4) ชุดดิจิตัล 5) ชุดแหล่งข้อมูลอ้างอิง และ 6) ชุดการทดลอง ที่สามารถนำมาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี
590
เว็บลิงก์ MathMol (Mathematics and Molecules)
เว็บไซต์นี้จัดทำโดยมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบของหนังสือที่เรียกว่า Hypermedia Textbook เพื่อนำเสนอเรื่องของโมเลกุล และการเชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์ ภายในเว็บมีการ ผสมผสานเนื้อหาคำบรรยายเข้ากับภาพเคลื่อนไหว และ applets ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโมเลกุลกับคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ บริเวณ ด้านซ้ายของเว็บยังจัดทำเป็นสารบัญไว้ให้สะดวกต่อการค้นหาอีกด้วย
643
เว็บลิงก์ Metric Conversion Calculator
เว็บไซต์นี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการแปลงค่าของมาตรวัดที่สำคัญได้เป็นอย่างดีเช่น การแปลงค่าของอุณหภูมิระหว่างฟาเรนไฮต์กับเซลเซียส หรือ ค่า ของระยะทางระหว่างไมล์กับกิโลเมตร เป็นต้น โดยเพียงใส่ค่าที่ต้องการแปลงลงในช่องทางซ้ายมือ แล้วคลิกบริเวณด้านนอกรอสักครู่ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาทางช่องขวามือ
517
เว็บลิงก์ Min/Max Thermometer
เราสามารถใช้เว็บไซต์นี้ช่วยในการเรียนการสอน เกี่ยวกับอุปกรณ์เทอร์โมมิเตอร์ชนิดวัดอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด (Min/Max Thermometer) โดยภายในเว็บไซต์จะจำลองภาพของอุปกรณ์เทอร์โมมิเตอร์ชนิดนี้ให้เราได้ทดลองอ่านค่าของอุณหภูมิปัจจุบัน (Current Temperature) อุณหภูมิต่ำสุด (Minimum Temperature) และอุณหภูมิสูงสุด (Maximum Temperature) เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความมั่นใจก่อนทำการอ่านค่าจากอุปกรณ์จริง
523
เว็บลิงก์ Multiple Intelligences
เว็บไซต์นี้พัฒนาขึ้นโดย Brett Bixler เพื่อ นำเสนอความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ของศาสตราจารย์ Howard Gardner แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ให้แก่นักการศึกษา ครูผู้สอน และผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งยังมีแบบสอบถามออนไลน์ให้นักเรียน หรือผู้สนใจได้ตอบเพื่อที่จะสามารถทราบถึงลักษณะของปัญญาที่โดดเด่นในตัวของตนเอง นอกจากนี้ ยังช่วยให้ครูผู้สอนได้รับรู้ถึงลักษณะของปัญญาที่โดดเด่นในนักเรียนแต่ละคน อันจะทำให้สามารถวางแผนและออกแบบการสอนที่เหมาะสม ตลอดจนสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดีได้
541
เว็บลิงก์ NASA Space Place
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ NASA ของประเทศสหรัฐอเมริกา จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นสำหรับเด็กในระดับประถมศึกษา เพื่อช่วยให้สามารถเรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอวกาศได้อย่างเข้าใจและสนุกสนาน โดยภายในเว็บไซต์ประกอบด้วย เรื่องราวและข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ โครงงาน เกม และภาพเคลื่อนไหว (Animations) จำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีมุมของครู (Teacher’s Corner) ที่รวบรวมภาพของโลก และอวกาศ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน ให้ครูสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนตามสาระที่ 7: ดาราศาสตร์และอวกาศ
668
เว็บลิงก์ National Ocean Service
เว็บไซต์นี้เป็นของหน่วยงานบริการด้านมหาสมุทรแห่งชาติ (National Ocean Service) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งภายในเว็บส่วนที่เป็นข้อมูลเพื่อการศึกษาได้มีการรวบรวมบทเรียนมัลติมีเดียในเรื่องเกี่ยวกับมหาสมุทรและชายฝั่งเอาไว้ เช่น เรื่องของปะการัง พื้นที่ปากแม่น้ำ การทำแผนที่ทะเล และการขึ้นลงของระดับน้ำทะเล ซึ่งแต่ละบทเรียนจะมีเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย อีกทั้งยังมีแผนการจัดการเรียนรู้ และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ด้วย
495
เว็บลิงก์ NetLogo
NetLogo เป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่รวบรวมโปรแกรม สถานการณ์จำลองทางด้านวิทยาศาสตร์จำนวนมากเอาไว้ ทั้งวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ปฐพีวิทยา รวมถึงวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ โดยบางโปรแกรมสามารถนำมาใช้ในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม หรือที่เรียกว่า Participatory Simulations ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะควบคุมแต่ละส่วนของโปรแกรมด้วยอุปกรณ์ เช่น เครื่องคำนวณเชิงกราฟ หรือเครื่อง คอมพิวเตอร์ เครือข่าย เพื่อให้โปรแกรมในทั้งระบบสามารถดำเนินไปได้ ตัวอย่างเช่น การควบคุมสัญญาณไฟจราจรแต่ละแห่งของนักเรียนแต่ละคนในโปรแกรมเมืองจำลอง เพื่อให้การจราจรของเมืองไม่ติดขัด เป็นต้น ทำให้สามารถศึกษาถึงความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมในระดับย่อยของแต่ละบุคคล กับรูปแบบในภาพรวมที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของหลายบุคคลได้
676
เว็บลิงก์ Neuroscience for Kids
เว็บไซต์ “ประสาทวิทยาสำหรับเด็ก” พัฒนาขึ้นโดยทีมงานของภาควิชาวิสัญญี มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน สำหรับทั้งนักเรียน ครู และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบประสาท ภายในเว็บไซต์ประกอบด้วยเนื้อหา เกม กิจกรรม การทดลอง แผนการจัดการเรียนรู้ ข่าว เหตุการณ์และการค้นพบใหม่ ๆ นอกจากนี้ ยังมีบริการตอบคำถามโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการแนะนำหนังสือ วารสาร บทความ วัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอน แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
519
เว็บลิงก์ Nova Interactives Archive
เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่รวบรวมโปรแกรมแบบปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ เอาไว้จำนวนมากให้สามารถนำไปใช้ใน การเรียนการสอน ทั้งเรื่องของฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ โลก อวกาศ และเทคโนโลยี โดยสามารถค้นหาได้ง่ายตามหมวดหมู่ที่จัดวางไว้ ซึ่งเว็บไซต์นี้พัฒนาขึ้นโดย Public Broadcasting Service (PBS) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
614

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon