เว็บไซต์สำหรับวิทยาศาสตร์

แสดง #
เว็บลิงก์ NTEN Teacher Resources
เครือข่ายการสนับสนุนครูแห่งชาติ (National Teachers Enhancement Network; NTEN) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รวบรวมตัวอย่างกิจกรรม และแผนการจัดการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยครูในเครือข่ายเอาไว้จำนวนมาก เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับครูคนอื่น ๆ ในทุกระดับชั้นสามารถนำไปประยุกต์ในการสอน ซึ่งมีการจำแนกกิจกรรม และแผนการจัดการเรียนรู้เหล่านี้ออกเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ ปฐพีวิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์กายภาพ
574
เว็บลิงก์ Ology
เป็นเว็บไซต์สำหรับเด็กของ American Museum of Natural History ซึ่งเด็ก ๆ สามารถเข้ามาเล่นเกม ตอบปัญหา สะสมภาพ พูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์ ทำกิจกรรม และศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่น่าสนใจทั้งทางด้านโบราณคดี การสำรวจซากพืชซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ ความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุกรรมศาสตร์ ธรณีวิทยา และชีววิทยาทางทะเล โดยรูปแบบของเนื้อหาจะเน้นความเข้าใจได้ง่ายเพื่อให้เหมาะสมกับเด็ก
530
เว็บลิงก์ Periodic Table of Elements
ภายในเว็บไซต์จะมีภาพของตารางธาตุ ซึ่งเมื่อต้องการศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยละเอียดของธาตุใด ก็เพียงคลิกที่บริเวณสัญลักษณ์ของธาตุนั้น ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับธาตุนั้นก็จะปรากฏขึ้น เช่น เลขอะตอม มวลอะตอม จุดหลอมเหลว จุดเดือด ความหนาแน่น สถานะที่อุณหภูมิห้อง ประวัติความเป็นมา การตั้งชื่อ และการนำมาใช้งาน เป็นต้น ทั้งนี้ ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 3: สาร และสมบัติของสาร มาตรฐาน ว 3.1 ช่วงชั้น ม.4 ถึง ม.6 ในเรื่องเกี่ยวกับตารางธาตุได้
634
เว็บลิงก์ Physics 2000
เป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโคโลราโด ณ เมืองโบลเดอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่รวบรวม applets ทางด้านฟิสิกส์ไว้จำนวนหนึ่ง ซึ่ง applets เหล่านี้มีลักษณะคล้ายกับภาพเคลื่อนไหวหรือ animations ทั่วไป แต่จะสามารถเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ได้ด้วย โดยครูสามารถนำไปใช้ประกอบการสอนในหัวข้อต่าง ๆ อาทิคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การแทรกสอดของคลื่น เลเซอร์ ควอนตัมอะตอม การโพลาไรซ์ของแสง ไอโซโทปและกัมมันตรังสี เป็นต้น ซึ่งช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาเหล่านี้ได้ดีขึ้น
570
เว็บลิงก์ Physics Classroom
เว็บไซต์นี้ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ได้เป็นอย่างดี ภายในเว็บประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ส่วนการสอนทบทวน ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ และตอบคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ 2) ส่วนมัลติมีเดีย ที่รวบรวมภาพเคลื่อนไหวของหลักการทางฟิสิกส์ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น และ 3) ส่วนเสริม ที่นำเสนอกิจกรรมและปัญหาพื้นฐานทางฟิสิกส์ เพื่อช่วยเพิ่มทักษะความรู้ในวิชา ฟิสิกส์ให้แก่นักเรียน
610
เว็บลิงก์ Reeko’s Mad Scientist Lab
เว็บไซต์นี้รวบรวมกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจจำนวนมากเอาไว้ ซึ่งเหมาะกับนักเรียนในทุกระดับชั้น และยังมีเกมสนุก ๆ ให้เล่น รวมถึงคำถามเพื่อทดสอบความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ยังสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากคำอภิธานศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ และแหล่งข้อมูลของเว็บไซต์ทางด้านวิทยาศาสตร์อื่น ๆ
647
เว็บลิงก์ ReviseWise Maths
ภายในเว็บไซต์เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ในเรื่องของจำนวน (Number) การจัดการข้อมูล (Data Handling) รูปร่าง ระยะห่างและการวัด (Shape, Space and Measure) และการคิดในใจ (Mental Maths) ซึ่งนำเสนออย่างมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว (Animation) โดยสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากเอกสารข้อเท็จจริง (Fact Sheet) และทดสอบความรู้ได้จากแบบทดสอบ รวมทั้งมีใบงาน (Worksheet) ให้ปฏิบัติ และสามารถทดสอบความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เรียนได้จากการเล่นเกมใน Game Zone นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังกิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษด้วย
509
เว็บลิงก์ ReviseWise Science
ภายในเว็บไซต์เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ในเรื่องของสิ่งมีชีวิต (Living Things) วัตถุ (Materials) และกระบวนการทางฟิสิกส์ (Physical Processes) ซึ่งนำเสนออย่างมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว (Animation) โดยสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากเอกสารข้อเท็จจริง (Fact Sheet) และทดสอบความรู้ได้จากแบบทดสอบ รวมทั้งมีใบงาน (Worksheet) ให้ปฏิบัติ และสามารถทดสอบความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เรียนได้จากการเล่นเกมใน Game Zone นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังกิจกรรมการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษด้วย
572
เว็บลิงก์ SciTech Daily
เว็บไซต์นี้เป็นของ Webcentre ประเทศนิวซีแลนด์ ที่นำเสนอเนื้อหาสาระใหม่ ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประจำทุกวัน อีกทั้งยังเป็นเว็บท่าในการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นที่น่าสนใจตามหัวข้อที่จำแนกไว้ อาทิ ข่าวสาร มุมสนทนา บทความและสื่อสิ่งพิมพ์ อาหารสมอง หน่วยงานและองค์กร มุมสนุก ประเด็นร้อน เป็นต้น ซึ่งเราสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
1807
เว็บลิงก์ SciThai
เป็นเว็บไซต์ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและ เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนเกิดความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะนำไปสู่การเกิดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิด และความเข้าใจ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยภายในเว็บไซต์ประกอบด้วยเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์จำนวนมากให้เข้ามาเรียนรู้ รวมทั้งเกมวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เรียนรู้ได้อย่างเพลิดเพลิน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังมีข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่น่าสนใจด้วย
675
เว็บลิงก์ Solubility Applet
ภายในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา มีเครื่องมือสำหรับหาค่าการละลายของสารประกอบไอออนิกต่าง ๆ ไว้ให้ทดลองใช้ โดยเมื่อเลือกชนิดของไอออนบวกและไอออนลบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงชื่อและสูตรเคมีของสารประกอบไอออนิกนั้น รวมถึงค่าความสามารถในการละลาย (Solubility) ค่าคงที่ของการละลาย (Ksp: Solubility Product Constant) และกราฟแสดงความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย
838
เว็บลิงก์ Spectrum
เว็บไซต์นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอนเรื่องสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 5: พลังงาน มาตรฐาน ว 5.1 (เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์) ช่วงชั้น ม.4 ถึง ม.6 ได้เป็นอย่างดี โดยรูปแบบของเว็บจะเป็น Java Applet ให้สามารถใช้เมาส์หรือลูกศรบนแป้นพิมพ์เลื่อนสเกลของแถบสเปกตรัมไปมา เพื่อแสดงค่าความยาวคลื่น ความถี่ พลังงาน ชนิดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แหล่งกำเนิดและการตรวจวัด ณ ตำแหน่งต่าง ๆ
588
เว็บลิงก์ Squeakland
เว็บไซต์นี้เปรียบเสมือนศูนย์กลางของผู้สนใจพัฒนาสื่อมัลติมีเดียจากชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลกที่เข้ามาแลกเปลี่ยน ทดลองใช้ และร่วมกันพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย โดยอาศัยซอฟต์แวร์ Squeak ที่เป็นซอฟต์แวร์แบบ open source และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์โดยไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงานมัลติมีเดีย ซึ่งครูสามารถนำมาประยุกต์ในการทำโครงงานของนักเรียนเพื่อเน้นการทำงานแบบร่วมมือกัน หรืออาจใช้ตัวอย่างสื่อมัลติมีเดียจากภายในเว็บที่มีหลากหลายวิชาเพื่อประกอบการเรียนการสอน
1188
เว็บลิงก์ TeachersFirst.com
เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ขนาดใหญ่ ในทุกช่วงชั้นและทุกแขนงวิชา ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี โดยจะมี บทเรียน Web Tutorial ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเว็บอยู่ภายในเว็บไซต์ รวมถึงบทเรียน WebQuest ที่แนะนำรูปแบบใหม่ของการเรียนการสอนบนเว็บ ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้อินเทอร์เน็ตได้ตามความสะดวกและความต้องการของตน นอกจากนี้ ยังมี Tool Box ที่รวบรวมซอฟท์แวร์ที่เป็นประโยชน์ให้ดาวน์โหลดได้โดยง่าย
544
เว็บลิงก์ The Journal of Technology, Learning, and Assessment
เว็บไซต์นี้เป็นวารสารออนไลน์ด้านเทคโนโลยี การเรียนรู้ และการประเมินผล ที่สามารถเข้าไปศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 4 ประการของวารสาร ได้แก่ การช่วยให้ชุมชนด้านการเรียนรู้ 1) เข้าใจถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 2) สำรวจศักยภาพของเทคโนโลยีเมื่อใช้ในการประเมินผล 3) ประยุกต์วิธีการใหม่ ๆ ด้านการประเมินผลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ และ 4) สะท้อนความคิดของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการประเมินผล
498
เว็บลิงก์ The Mineral and Gemstone Kingdom
เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลที่สมบูรณ์ทางด้านหิน แร่และอัญมณี ซึ่งครู นักเรียนและผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ โดยภายในเว็บไซต์นอกจากจะมีภาพประกอบของหิน แร่และอัญมณีชนิดต่าง ๆ แสดงไว้แล้ว ยังมีแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจให้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และยังรวบรวมคำอภิธานศัพท์ที่เกี่ยวข้องไว้จำนวนมาก
577
เว็บลิงก์ The pH Factor
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องความเป็นกรด-ด่าง ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลอง เมืองไมอามี (Miami Museum of Science and Planetarium) โดยนำเอาแนวคิด 7 E’s มาใช้ ได้แก่ 1) Excite หรือทำให้ตื่นเต้นเพื่อกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน 2) Explore หรือสำรวจเพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น 3) Explain หรืออธิบายแนวคิดหลัก และคำจำกัดความต่าง ๆ 4) Expand หรือนำไปประยุกต์ได้ 5) Extend หรือขยายแนวคิดหลักไปสู่ขอบข่ายเนื้อหาอื่น ๆ 6) Exchange หรือแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์หรือแผนการจัดการเรียนรู้ และ 7) Examine หรือตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน ทั้งนี้ ครูและนักเรียนสามารถปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนของกิจกรรมภายในเว็บไซต์ได้โดยง่าย
591
เว็บลิงก์ The Science Explorer
องค์กรไม่หวังผลกำไรในประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อ Exploratorium พัฒนาเว็บไซต์นี้ขึ้น โดยนำเสนอกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายจำนวนหนึ่ง พร้อมคำอธิบายและเหตุผลประกอบตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ให้สามารถนำไปใช้เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว หรือนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในเรื่องต่าง ๆ เช่น แสง สี เสียง สสาร แรง ไฟฟ้าสถิต เป็นต้น
545
เว็บลิงก์ Try Science
เว็บไซต์นี้รวบรวมกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจในแขนงต่าง ๆ เอาไว้เป็นจำนวนมาก โดยบางกิจกรรมสามารถเลือกทำการทดลองแบบเสมือนจริงผ่านทางเว็บไซต์ หรือพิมพ์เอกสารแนะนำการ ทดลองออกมาเพื่อนำไปปฏิบัติตามขั้นตอนจริงก็ได้ นอกจากนี้ ยังมีเกมผจญภัยอวกาศที่สอดแทรกความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก ๆ ได้ทดลองเล่น รวมทั้งการเชื่อมโยงไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ทั่วโลกเพื่อเรียนรู้ตามอัธยาศัย
692
เว็บลิงก์ Understanding Evolution
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย เมืองเบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนาเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของวิวัฒนาการให้กับบุคคลทั่วไป โดยรวบรวมข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องเอาไว้เป็นจำนวนมากให้ทำการศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้ ภายในเว็บยังมีแผนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเอกสารและสื่อประกอบอื่น ๆ สำหรับสนับสนุนครูในการสอนเรื่องวิวัฒนาการให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
520

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon