เว็บไซต์สำหรับวิทยาศาสตร์

แสดง #
เว็บลิงก์ U.S. Geological Survey
เป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานสำรวจทางธรณีวิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ ภายในเว็บไซต์จำแนกออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ เช่น ชีววิทยา ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา ภัยพิบัติตามธรรมชาติ น้ำ สิ่งแวดล้อม สุขภาพของมนุษย์และสัตว์ป่า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีส่วนของเว็บการเรียนรู้ (The Learning Web) ที่รวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับครู ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และแนวคิดที่สร้างสรรค์สำหรับนักเรียนเอาไว้
657
เว็บลิงก์ Virtual Field Trip
เว็บไซต์นี้พัฒนาขึ้นโดย Tramline เพื่อช่วยให้ครู สามารถนำนักเรียนไปทัศนศึกษาและเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงแขนงวิชาอื่นตามสถานที่ต่าง ๆ แบบเสมือนจริงผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต อาทิ แหล่งน้ำใต้ดิน ทะเลทราย มหาสมุทร ภูเขาไฟ สิ่งมหัศจรรย์ตามธรรมชาติของโลก เป็นต้น ซึ่งสถานที่เหล่านี้อาจเป็นไปได้ยากสำหรับครูและนักเรียนที่จะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชม ณ สถานที่จริงเนื่องด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ
667
เว็บลิงก์ Virtual Skies
เป็นเว็บไซต์ด้านการศึกษาขององค์การบริหาร การบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ NASA ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่บูรณาการความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันผ่านเนื้อหาและกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการบิน อาทิ สภาพอากาศ การจัดการจราจรทางอากาศ การออกแบบท่าอากาศยาน การติดต่อสื่อสาร การนำร่อง เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ในเนื้อหาวิชาแล้ว ยังช่วยส่งเสริมทักษะการตัดสินใจและการทำงานร่วมกันของนักเรียนด้วย ทั้งนี้ ครูสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์มาเ ก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในคราวต่อไปโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอีก
559
เว็บลิงก์ WebElements
WebElements เปรียบเสมือนเป็นตารางธาตุแบบออนไลน์ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธาตุต่าง ๆ ทั้ง 118 ธาตุ โดยเมื่อคลิกที่สัญลักษณ์ของธาตุใด ๆ บนตารางธาตุ ก็จะปรากฏรายละเอียดของธาตุนั้น เช่น ประวัติ การนำไปใช้ ข้อมูลจำเพาะ คุณสมบัติ สารประกอบ โครงสร้างของธาตุ การจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอน ฯลฯ ซึ่งแสดงอยู่ในรูปของสื่อประสม (Multimedia) ทั้งข้อความ ภาพ เสียง และบางครั้งอาจมีภาพยนตร์ (Movies) ประกอบด้วย ทำให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเรื่องตารางธาตุได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังสามารถพิมพ์ตารางธาตุ และข้อมูลของธาตุต่าง ๆ ออกทางเครื่องพิมพ์ รวมถึงดาวน์โหลดโปรแกรมตารางธาตุ (FlashElements) มาใช้งาน
620
เว็บลิงก์ Whyville
เว็บไซต์ Whyville มีลักษณะเป็นเมืองเสมือนจริง (Virtual city) ที่สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนในเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของเด็ก โดยอาศัยเกมและกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาลงทะเบียนเป็นพลเมืองของ Whyville และเรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนานในเรื่องต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนในฐานะครูยังสามารถบริหารจัดการกับกลุ่มนักเรียนของตนเองได้ด้วย
1398
เว็บลิงก์ Wikipedia
เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ ปรับปรุง เพิ่มเติม หรือแก้ไขได้ โดยจัดทำเป็นภาษาต่าง ๆ มากกว่า 100 ภาษา รวมถึงภาษาไทยด้วย ภายในหน้าหลักภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 8 หมวดที่สำคัญ คือ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา วิทยาศาสตร์ สังคมและพลเมือง และเทคโนโลยี ซึ่งครูสามารถนำมาใช้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ เนื้อหาสาระต่าง ๆ ภายในเว็บและพัฒนาสารานุกรมของตนเอง
1345
เว็บลิงก์ Worldwatch Institute
สถาบัน Worldwatch แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ทำการศึกษาวิจัยในปัญหาสำคัญ ๆ ของโลก ทั้งในเรื่องของพลังงาน สิ่งแวดล้อม ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ความมั่นคงปลอดภัย อาหาร และประชากร ได้พัฒนาเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ รายงาน ตลอดจนผลการวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเหล่านี้ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ รวมทั้งทดสอบความรู้จากแบบทดสอบออนไลน์
1431
เว็บลิงก์ Zoom Dinosaurs
เว็บไซต์นี้รวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับไดโนเสาร์ไว้จำนวนมาก ซึ่งออกแบบให้ใช้ได้ง่ายสำหรับทุกวัย โดยสามารถเริ่มจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในแต่ละเรื่องก่อน แล้วจึงค่อยศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดที่ต้องการด้วยการคลิกบนลิงค์ที่เชื่อมโยง นอกจากนี้ ภายในเว็บไซต์ยังมีกิจกรรม เกมและปัญหาเกี่ยวกับไดโนเสาร์ รวมทั้งสามารถพิมพ์ภาพสวย ๆ ของไดโนเสาร์ออกมาได้ด้วย
1434
เว็บลิงก์ โครงสร้างอะตอม
เป็นเว็บไซต์ของเด็กไทยที่ชนะเลิศการประกวด ออกแบบเว็บไซต์โต้ตอบเพื่อการศึกษาของ สสวท. ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์, เคมี) โดยมีเนื้อหาตามสาระที่ 3: สารและสมบัติของสาร มาตรฐาน ว 3.1 (เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์) ช่วงชั้น ม.4 ถึง ม.6 ซึ่งกล่าวถึงแบบจำลองต่าง ๆ ของอะตอม พลังงานไอออไนเซชั่น ตารางธาตุ และยังมีแบบทดสอบให้ประเมินตนเองด้วย
1989

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon