1870 views
 

Uploaded by: supradit11  •  Category: General  •  Added on 10 กุมภาพันธ์ 2557

Description
Hero ชุมชน ตอนที่ 34 เดชา ข้าวสู่ขวัญ ช่วงที่ 1
อ.เดชา ศิริภัทร ชายวัยกลางคนจากครอบครัวโรงสีผู้มั่งคั่ง ที่ผันชีวิตสู่สนามการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยชาวนาจากค่านิยมงมงายในการใช้สารเคมีทางการเกษตร แบบไม่ลืมหูลืมตา พอตกอยู่ภายใต้สื่อโฆษณาที่ไร้การควบคุม ปลูกข้าวแบบพึ่งปุ๋ยพึ่งยา ชาวนาก็ไปไม่รอด...

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon