• เคมี

  อุตสาหกรรมที่ใช้ขบวนการทางเคมีต่างๆเพื่อการเปลี่ยนวัตถุดิบออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์
  Created on : วันศุกร์, 11 พฤศจิกายน 2559 00:10
  Public
 • ปฏิกิริยาเคมี

  ปฏิกิริยาเคมี คือ กระบวนการเปลี่ยนของสารตั้งต้นไปเป็นสารใหม่ โดยปริมาณสารตั้งต้นจะลดลง และปริมาณสารใหม่จะเกิดขึ้น และเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป โดยสามารถเขียนให้เข้าใจง่ายด้วยสมการเคมี
  Created on : วันเสาร์, 14 พฤศจิกายน 2558 21:27
  Public
 • สารประกอบโคเวเลนต์ (Covalent Compound)

  สารประกอบโคเวเลนต์ คือ สารประกอบที่เกิดจากอะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบเกาะยึดกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ หรือระหว่างโมเลกุลยึดกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ด้วยแรงอย่างอื่นที่ไม่ค่อยแช็งแรงนัก เช่น แรงแวนเดอร์วาลส์ และพันธะไฮโดรเจน เป็นต้น
  Created on : วันอาทิตย์, 25 ตุลาคม 2558 17:03
  Public
 • ถ่านหิน

  ถ่านหิน คือ หินตะกอนชนิดหนึ่งและเป็นแร่เชื้อเพลิงสามารถติดไฟได้ มีสีน้ำตาลอ่อนจนถึงสีดำ มีทั้งชนิดผิวมันและผิวด้าน น้ำหนักเบา ถ่านหินประกอบด้วยธาตุที่สำคัญ 4 อย่างได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และออกซิเจน นอกจากนั้น มีธาตุหรือสารอื่น เช่น...
  Created on : วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2558 14:29
  Public
 • acid-base

  สารละลายต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ละชนิดจะมีสมบัติแตกต่างกัน มีทั้งชนิดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือที่เรียกว่า มีสมบัติเป็นกรด และชนิดที่มีสมบัติเป็นเบส สารบางชนิดเป็นอันตราย แต่บางชนิดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ สมบัติของสารละลายกรด-เบส...
  Created on : วันพฤหัสบดี, 16 กรกฎาคม 2558 21:19
  Public
 • กฏของแก๊สจริงและแก๊สอุดมคติ

  นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับแก๊ส และได้ตั้งกฎและทฤษฎีขึ้นมามากมายเพื่อที่จะอธิบายสมบัติ และพฤติกรรมของแก๊ส
  Created on : วันอังคาร, 07 เมษายน 2558 08:23
  Public
 • โลหะ

  วัสดุที่ประกอบด้วยธาตุโลหะที่มีอิเล็กตรอนอิสระอยู่มากมาย อิเล็กตรอนเหล่านี้ไม่ได้เป็นของอะตอมใดอะตอมหนึ่งโดยเฉพาะ ทำให้มีสมบัติเฉพาะตัว ถูกนำไปใช้ในทางอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง
  Created on : วันพฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2558 16:45
  Public
 • การไทเทรต (Titration)

  การไทเทรต (Titration) คือ วิธีการทางปริมาณวิเคราะห์ (Quantitative Analysis) ใช้ในการหาปริมาตรของสารละลายมาตรฐาน (สารละลายที่เราทราบความเข้มข้นที่แน่นอนแล้ว) ที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายอื่นซึ่งทราบปริมาตร แต่ยังไม่ทราบความเข้มข้น...
  Created on : วันจันทร์, 09 มีนาคม 2558 06:33
  Public
 • สมบัติของสารประกอบและธาตุ

  สารประกอบที่สำคัญที่จะศึกษาในที่นี้คือ สารประกอบคลอไรด์ และสารประกอบออกไซด์ของธาตุในคาบที่ 2 และคาบที่ 3
  Created on : วันอังคาร, 03 กุมภาพันธ์ 2558 10:38
  Public
 • สารละลาย

  สารละลาย (อังกฤษ: solution) คือสารผสมที่เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งมีสสารหนึ่งชนิดหรือมากกว่าเป็นตัวทำละลาย ละลายอยู่ในสารอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นตัวถูกละลาย ตัวอย่างเช่น ไม่เพียงแต่ของแข็งที่สามารถละลายในของเหลว เหมือนเกลือหรือน้ำตาลที่ละลายในน้ำ...
  Created on : วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2558 17:31
  Public
 • อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)

  อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) หมายถึง ศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับพลังงาน (Energy) ตลอดจนครอบคลุมถึงเรื่องของพลังงานในรูปต่างๆโดยจะกล่าวถึงความร้อนและงาน รวมทั้งสมบัติต่างๆของสสารซึ่งเป็นตัวกลางในการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
  Created on : วันอังคาร, 30 ธันวาคม 2557 02:13
  Public
 • สารอินทรีย์ที่มีหมุ่ฟังก์ชัน

  หมู่ฟังก์ชัน หมายถึงหมู่อะตอมที่แสดงสมบัติเฉพาะในโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์ สมบัติและการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์จะเป็นไปตามหมู่ฟังก์ชันที่เป็นองค์ประกอบของสารนั้น จึงอาจใช้หมู่ฟังก์ชันเป็นเกณฑ์ในการจำแนกสารประกอบอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ได้
  Created on : วันเสาร์, 13 ธันวาคม 2557 05:36
  Public
 • อินดิเคเตอร์

  อินดิเคเตอร์ คือ สารที่ใช้ทดสอบความเป็นกรด เบสของสารต่าง ๆ และสีของสารนี้จะเปลี่ยนไปเมื่อค่าความเป็นกรด - เบสเปลี่ยนไป
  Created on : วันพฤหัสบดี, 11 ธันวาคม 2557 08:02
  Public
 • สารชีวโมเลกุล:โปรตีน

  โปรตีน โปรตีนเป็นสารอินทรีย์ซึ่งพบได้ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีโครงสร้างซับซ้อนและมีมวลโมเลกุลมากโปรตีนมีหน่วยย่อยคือกรดอะมิโนเรียงต่อกันด้วยพันธะเปปไทด์
  Created on : วันจันทร์, 10 พฤศจิกายน 2557 20:49
  Public
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (Reaction rate)

  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารตั้งต้นหรือสารผลิตภัณฑ์เมื่อเวลาเปลี่ยนไป
  Created on : วันจันทร์, 10 พฤศจิกายน 2557 04:27
  Public
 • การศึกษาปิโตรเลียม

  คำว่า “ปิโตรเลียม” มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า “เพทรา” (Petra) แปลว่า หิน และคำว่า “โอลิอุม” (Oleum) แปลว่า น้ำมัน รวมความแล้ว ปิโตรเลียมจึงหมายถึง น้ำมันที่ได้มาจากหิน
  Created on : วันอาทิตย์, 09 พฤศจิกายน 2557 10:26
  Public
 • สารละลายกรด-เบส

  สารละลายต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ละชนิดจะมีสมบัติแตกต่างกัน มีทั้งชนิดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือที่เรียกว่า มีสมบัติเป็นกรด และชนิดที่มีสมบัติเป็นเบส สารบางชนิดเป็นอันตราย แต่บางชนิดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ สมบัติของสารละลายกรด-เบส...
  Created on : วันศุกร์, 17 ตุลาคม 2557 08:26
  Public
 • โมลและปริมาณต่อโมล

  โมล คือ หน่วยของปริมาณสารหน่วยหนึ่งที่มีความหมายเช่นเดียวกับกรัมโมเลกุล กรัมอะตอมหรือกรัม
  Created on : วันพฤหัสบดี, 16 ตุลาคม 2557 18:59
  Public
 • แร่

  แร่ คือ ธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีโครงสร้างที่เป็นระเบียบ มีสูตรเคมีและสมบัติอื่นๆ ที่แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้ในวงจำกัด
  Created on : วันพฤหัสบดี, 09 ตุลาคม 2557 07:14
  Public
 • พันธะโคเวเลนต์

  พันธะโคเวเลนต์ (อังกฤษ: Covalent bond) คือพันธะเคมี ภายในโมเลกุลลักษณะหนึ่ง พันธะโคเวเลนต์เกิดจากอะตอมสองอะตอมใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนหนึ่งคู่หรือมากกว่าร่วมกัน ทำให้เกิดแรงดึงดูดที่รวมอะตอมเป็นโมเลกุลขึ้น...
  Created on : วันอาทิตย์, 07 กันยายน 2557 20:24
  Public

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon