วันจันทร์, 07 เมษายน 2557 11:08 by bio03

กลไกของฮอร์โมนที่เซลล์เป้าหมาย

เมื่อฮอร์โมนถูกหลั่งและส่งผ่านมาตามกระแสเลือดมาถึงเซลล์เป้าหมายแล้ว ผลของฮอร์โมนต่อเซลล์เป้าหมายมีหลายอย่างเช่น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาวะ เมตาโปลิสมของไขมัน โปรตีน และคาร์โบไฮเดรส การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ การเปลี่ยนแปลง permeability ของผนังเซลล์ และการหดตัวคลายตัวของกล้ามเนื้อเป็นต้น ซึ่งก่อนที่จะปรากฏผลเหล่านี้เชื่อว่าฮอร์โมนจะไม่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ภายในเซลล์  โดยอาจไม่มีผลต่อขบวนการกระตุ้นการสร้างเอนไซม์ หรือทำหน้าที่เป็น cofactor ของปฏิกิริยาเคมีบางอย่างภายในเซลล์  ขบวนการที่เกิดขึ้นได้นี้ คาดว่าเซลล์จะมีตัวรับ (receptor) จับกับฮอร์โมนเกิดเป็นสารประกอบของฮอร์โมน-ตัวรับตัวรับนี้อาจเป็นจุดที่จะนำฮอร์โมนเข้าสู่ตำแหน่งที่เหมาะสมภายในเซลล์  หรือฮอร์โมนอาจไปกระตุ้นนำเอาตัวรับฮอร์โมนไปยังตำแหน่งเฉพาะที่ต้องการและอาจเป็นไปได้ว่า

มี adenyl  cyclase  เช่น ตับ  กล้ามเนื้อ  ไต สมอง เนื้อเยื่อไขมัน  (adipose  tissue) และต่อมไร้ท่อต่างๆ

ปฏิกิริยาที่ cAMP ทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวที่สองโดยรับข่าวจากผู้สื่อข่าวที่หนึ่งในฮอร์โมนที่เกิดขึ้นภายในเซลล์จะเป็นดังนี้คือ

ฮอร์โมนไม่ได้ผ่านเข้าไปในเซลล์ แต่จะไปที่ผนังเซลล์แล้วจับกับตัวรับที่ผนังเซลล์  ผลของปฏิกกิริยาระหว่างการรวมตัวของฮอร์โมนกับตัวรับจะไปทำให้เกิดการกระตุ้น (หรือยับยั้ง) เอนไซม์ adenyl  cyclase  โดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างเอนไซม์กับตัวรับยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่อาจเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาทางเคมีหลายขั้นตอน แต่คาดว่าเอนไซม์มีส่วนประกอบเป็นสองหน่วยย่อยคือ regulatory unit จับกับตัวรับกับ  catalytic unit  ซึ่งจะเป็นด้านที่ทำปฏิกิริยาจับกับ ATP

เมื่อเอนไซม์ adenyl  cyclase  ถูกกระตุ้นจากฮอร์โมน-ตัวรับแล้วจะทำให้เกิดปฏิกิริยาสลาย ATP ได้แก่ cAMP

cAMP จะไปกระตุ้นเอนไซม์ Kinase  kinase (Kinase II หรือ phosphorylase  b Kinase  kinase)ภายในเซลล์ โดยเอนไซม์นี้ก็จะมี 2 หน่วยย่อยคือ regulatory กับ catalytic cAMP จะจับกับ regulatory subunit ทำให้ catalytic  subunit แยกตัวออกมาแล้วเป็น active  kinase ไปกระตุ้นเอนไซม์เฉพาะทำให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆ ของเซลล์ขึ้นมาได้ ซึ่งในกรณีของฮอร์โมนอะครีนาลินและกลูกากอนนี้ active  kinase จะไปกระตุ้น phosphorylase  b (โดยการช่วยเหลือจาก ATP)ทำให้ได้ phosphorylase  a ไปกระตุ้นการสลายไกโคเจนให้เป็นกลูโคสและได้ glucose-1-p ขึ้นมา

ตารางที่ 1การกระจายของ adenyl  cyclase  ในเนื้อเยื่อต่างๆและชนิดของฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นเอนไซม์นี้ที่เนื้อเยื่อนั้น

ชนิดของเนื้อเยื่อ

ฮอร์โมน

ตับ

กล้ามเนื้อลำตัว

กล้ามเนื้อหัวใจ

ไต

กระดูก

สมอง

ต่อมอะครีนอล

คอร์พัส  ลูเตียม

รังไข่

อัณฑะ

ต่อมไทรอยด์

ต่อมน้ำลายพาโรติค

ต่อมโพเนียล

ปอด

ม้าม

เนื้อเยื่อไขมัน

เกล็ดเลือด

เม็ดเลือดขาว

กลูคากอน  อะครีนาลิน

อะครีนาลิน

แคททีคอลเอมีนส์

กลูคากอน

ไทรไอโอโดไทโรนีน

วาโซเพลสซิน

พาราไทรอยด์

พาราไทรอยด์

แคลซิโตนิน

แคททิคอลเอมีนส์

ACTH

LH และโพรสตาแกลบดินส์

LH

LH, FSH

TSH โพรสตาแกลบดินส์

แคททิคอลเอมีนส์

แคททิคอลเอมีนส์

อะครีนาลิน

อะครีนาลิน

อะครีนาลิน

โพรสตาแกลบดินส์

แคททิคอลเอมีนส์ และ โพรสตาแกลบดินส์

 

วันจันทร์, 07 เมษายน 2557 11:03 by bio03
วันพุธ, 05 มีนาคม 2557 11:38 by bio03
วันพุธ, 05 มีนาคม 2557 11:32 by bio03

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon