การเจริญเติบโตขั้นต้นทำให้รากและลำต้นยืดยาว

เราทราบไปแล้วว่าการเจริญเติบโตขั้นต้น (primary growth) ของพืชเกิดขึ้นจากการแบ่งตัวของเซลล์บริเวณเนื้อเยื่อเจริญปลายยอด พืชล้มลุกจะมีการเจริญขั้นต้นในขณะที่พืชที่มีเนื้อไม้พบว่าส่วนที่ไม่เป็นเนื้อแข็งเกิดจากจากการเจริญขั้นต้น ถึงแม้ว่าการยืดยาวของรากและล้ำต้นเกิดจากเซลล์เนื้อเยื่อเจริญปลายยอด แต่การเจริญเติบโตนั้นไปคนละทิศละทางกัน

การเจริญขั้นต้นของราก (Primary Growth of Roots)

ปลายรากจะถูกปกคลุมด้วยปลอกคล้ายหมวกเรียกว่าหมวกราก (root cap) ทำหน้าที่ป้องกันส่วนปลายของรากในขณะที่มีการชอนไซลงในดิน หมวกรากยังทำหน้าที่หลั่งเมือกซึ่งเป็นสารโพลีแซคคาไรด์ในการช่วยให้เกิดการหล่อลื่นกับดิน การเจริญเติบโตจะเกิดหลังหมวกรากแบ่งออกเป็น 3 บริเวณคือ 1. บริเวณเซลล์มีการแบ่งตัว (zones of cell division) 2. บริเวณเซลล์ยืดขยาย (zones of cell elongation) และ 3. บริเวณเซลล์มีการเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะ (zones of cell differentiation)

 

บริเวณเซลล์มีการแบ่งตัวประกอบด้วยเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายและเซลล์อนุพันธ์ เซลล์รากเกิดใหม่รวมทั้งเซลล์บริเวณหมวกรากจะมีการผลิตในบริเวณนี้ โดยส่วนใหญ่เพียงไม่กี่มิลลิเมตรจากส่วนปลายรากจะเป็นบริเวณเซลล์ที่มีการยืดขยาย (บางครั้งอาจจะมีการยืดขยายมากกว่าสิบเท่าจะเซลล์เริ่มต้น) การยืดขนาดของเซลล์ในบริเวณนี้ผลักให้ส่วนปลายสามารถแทงทะลุเข้าไปในดินเพิ่มขึ้น ในขณะที่เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายยอดก็ยังคงทำหน้าที่ผลิตเซลล์ให้กับส่วนปลายของบริเวณนี้ต่อไป ก่อนที่เซลล์ยืดยาวเสร็จ บางส่วนจะมีโครงสร้างและหน้าที่พิเศษเกิดขึ้นแล้ว ในบริเวณของเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะ เซลล์จะเสร็จสิ้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะและกลายเป็นเซลล์ที่มีลักษณะโดดเด่นชัดเจน

การเจริญขั้นต้นของรากทำให้เกิดการสร้าง อิพิเดอร์มิส (epidermis), เนื้อเยื่อพื้นฐาน (ground tissue) และเนื้อเยื่อลำเลียง (vascular tissue)


รูปแสดงให้เห็นรูปตัดตามขวางของเนื้อเยื่อเจริญขั้นต้นทั้ง 3 ในรากอ่อนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ น้ำและแร่ธาตุที่ถูกดูดซึมจากดินจะเข้าสู่อิพิเดอร์มิสของราก อิเดอร์มิสที่เพิ่มจะพื้นที่ผิวยื่นออกมาเรียกว่าขนรากเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมน้ำและแร่ธาตุ

ในรากของพืชดอก สตีล (stele) ประกอบด้วยไซเลมและโฟลเอ็มอยู่ตรงกลางดังรูป (35.14a) ในรากของพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนใหญ่ไซเล็มจะเรียงตัวเป็นแฉกคล้ายดาวโดยโฟลเอ็มจะเรียงตัวอยู่ระหว่างแฉกของดาว ในรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวส่วนใหญ่พบว่าตรงกลางจะเป็นเซลล์พาเรงคิมาที่ถูกล้อมรอบด้วยไซเล็มและโฟลเอ็มที่เรียงตัวเป็นวงแหวนดังรูป

เนื้อเยื่อพื้นฐานของรากประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมาเป็นส่วนใหญ่ที่อาศัยในชั้นคอร์เท็กซ์ (cortex) โดยคอร์เท็กเป็นชั้นที่อยู่ระหว่างท่อลำเลียงและอิพิเดอร์มิส เซลล์ภายในเนื้อเยื่อพื้นฐานทำหน้าที่เก็บคาร์โบไฮเดรต ดูดซึมน้ำและแร่ธาตุจากดิน ด้านในสุดของชั้นคอร์เท็กซ์เรียกว่า เอ็นโดเดอร์มิส (endodermis) เซลล์ชั้นนี้มีลักษณะเป็นทรงกระบอกและหนาแบ่งแยกชั้นท่อลำเลียง

รากแขนงเกิดขึ้นจากเพอริไซเคิล (pericycle) ซึ่งเป็นชั้นของเซลล์ด้านนอกสุดในท่อลำเลียงที่อยู่ถัดจากเอนโดเดอร์มิสเข้ามาด้านบนรากแขนงจะเคลื่อนที่ผ่านคอร์เทกซ์และอิพิเดอร์มิสจนเคลื่อนที่ทะลุผ่านรากออกไป


วันศุกร์, 02 พฤษภาคม 2557 22:19 by bio03
วันศุกร์, 02 พฤษภาคม 2557 21:36 by bio03
วันศุกร์, 02 พฤษภาคม 2557 21:23 by bio03
วันศุกร์, 02 พฤษภาคม 2557 21:14 by bio03
วันศุกร์, 02 พฤษภาคม 2557 21:09 by bio03

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon