วันพุธ, 10 กันยายน 2557 18:46 by bio02

พฤติกรรมที่เห็นแก่ตัว (selfish  behavior) และพฤติกรรมที่ไม่เห็นแก่ตัว  (unselfish  หรือ altruistic behavior)


Selfish behavior

ที่มาของภาพ : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/_Jay.jpg


altruistic behavior

ที่มาของภาพ : http://media-3.web.britannica.com/eb-media/41/75641-004-41F77D25.jpg

พฤติกรรมที่สัตว์แสดงออกส่วนใหญ่เป็นจัดพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัว เนื่องจากพฤติกรรมนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้แสดงพฤติกรรมโดยเอาเปรียบหรือใช้ประโยชน์จากสมาชิกตัวอื่นของสปีชีส์เดียวกันหรือต่างสปีชีส์ ในแง่ของวิวัฒนาการพฤติกรรมใดก็ตามที่ทำ ให้สัตว์มี reproductive success สูงสุด พฤติกรรมนั้นจะถูกคัดเลือกไม่ว่าพฤติกรรมนั้นจะเป็นผลร้ายต่อสปีชีส์อื่นหรือแม้แต่สมาชิกตัวอื่นของสปีชีส์เดียวกัน บางครั้งสัตว์ก็แสดงพฤติกรรมที่ลดประโยชน์ของตัวเองและเป็นประโยชน์ต่อตัวอื่น พฤติกรรมนั้นจัดเป็นพฤติกรรมที่ไม่เห็นแก่ตัว ในแง่ของวิวัฒนาการ ลักษณะใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพ สรีระ หรือพฤติกรรมที่มีผลไปเพิ่ม reproductive success ลักษณะนั้นจะถูกคัดเลือก ยีนที่ควบคุมลักษณะนั้นๆจะถูกถ่ายทอดต่อไปยังลูกหลาน การที่พ่อแม่ยอมเสียสละเลี้ยงดูลูกก็เพื่อเพิ่ม fitness ของพ่อแม่ เนื่องจากความอยู่รอดของลูกทำ ให้ยีนของพ่อแม่ในประชากรเพิ่มขึ้น

ที่มาของภาพ : http://www.dartmouth.edu/~robertcox/performance_files/Phenotype-Performance-Fitness.png


ที่มาของเนื้อหา : บุญเกื้อ วัชรเสถียร.2543.พฤติกรรม.สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2553 จาก http://pirun.ku.ac.th/~fscibov/behavior.pdf

วันพุธ, 10 กันยายน 2557 16:47 by bio02
วันพุธ, 10 กันยายน 2557 11:08 by bio02
วันพุธ, 10 กันยายน 2557 10:47 by bio02
วันอาทิตย์, 06 กรกฎาคม 2557 21:59 by bio02

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon