วิวัฒนาการจะเกิดขึ้นได้ในระดับประชากรเท่านั้น ซึ่งประชากรก็หมายถึงกลุ่มที่สิ่งมีชีวิต ที่เป็นชนิดเดียวกันที่สามารถผสมพันธุ์กันได้ตามธรรมชาติทําให้มีการถ่ายทอดหรือ แลกเปลี่ยนยีนกันได้ อย่างอิสระ ถ้าพิจารณายีนทั้งหมดที่มีอยู่ในประชากรหนึ่งจะเรียกว่ากลุ่มของยีน (gene pool)

1. การกลายยีน (Mutation) เป็นการทำให้เกิดอัลลีลใหม่ ซึ่งไม่เคยมีในประชากรนั้น หรืออีกนัยหนึ่งคือ การที่ยีนหนึ่งเปลี่ยนไป เป็นอีกยีนหนึ่งอย่างกะทันหัน ทำใหความถี่ยีนและจีโนไทป์ในประชากรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การกลายมีทั้ง การกลายยีนที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวไม่เกิดซ้ำอีก การกลายของยีนที่เกิดขึ้นทุกรุ่น ทำให้ความถี่ของยีนในประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 


ภาพที่ 1 Mutation

ที่มา : http://smithlhhsb122.wikispaces.com/file/view/Mutations_chart.jpg/459071638/Mutations_chart.jpg

2. การคัดเลือก (Selection) การคัดเลือกมีทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (Natural selection) และการคัดเลือกโดยมนุษย์ (Artificial selection) มีทั้งการคัดเลือกลักษณะข่มไม่สมบูรณ์ทิ้ง การคัดเลือก Heterozygote ไว้ การคัดเลือก Heterozygote ทิ้ง ในกรณี Natural selection อาจใช้เวลานับแสนนับล้านปีก็ยังไม่สามารถที่จะกำจัดยีนใดยีนหนึ่งออกจากประชากรได้อย่างหมดสิ้น แต่ถ้าใช้การคัดเลือกแบบ Artificial selection การเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีนจะทำได้เร็วกว่า


ภาพที่ 2 Selection
ที่มา: http://abyss.uoregon.edu/~js/images/selection_change.gif


3. อิทธิพลประชากรขนาดเล็ก (Genetic drift) จากปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีนในประชากรขนาดใหญ่ คือ การอพยพ การคัดเลือก และ การกลายพันธุ์ ซึ่งมีทิศทางแน่นอน สามารถทำนายความถี่ของยีนในประชากรรุ่นต่อไปได้ แต่ในประชากรที่มีขนาดเล็กเกินไป มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่ยีนในประชากรเพิ่มขึ้นหรือลดลง (Fluctuations) จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ทั้งนี้มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน โดยขึ้นอยู่กับโอกาส (Chance) หรือเกิดขึ้นแบบสุ่ม (Random drift หรือ Random genetic drift) ของขั้นตอนการจับคู่ผสมพันธุ์ เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า อิทธิพลของประชากรขนาดเล็ก (genetic drift) หากประชากรยิ่งมีขนาดเล็ก ก็ยิ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีนในประชากร


ภาพที่ 3 Genetic drift

ที่มา : https://www.lds.org/bc/content/ldsorg/topics/book-of-mormon-dna/drift[1].png

4. การอพยพ (Migration) เป็นขบวนการเคลื่อนย้ายกลุ่มคน สัตว์ หรือพืช จากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีนในประชากร ขบวนการเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีนโดยวิธีนี้ นิยมใช้ในทั้งพืชและสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพืชหรือสัตว์พันธุ์ดั้งเดิมในท้องถิ่นให้ผลผลิตต่ำ โดยการอพยพมีผลต่อการการไหลของยีน (Gene flow)


ภาพที่ 4 Migration

ที่มา : http://img1.mxstatic.com/wallpapers/1d9064ff16d5a8e9a071189ee1677abf_large.jpeg

วันอาทิตย์, 02 สิงหาคม 2558 18:34 by bio02
วันอาทิตย์, 11 มกราคม 2558 15:13 by bio02
วันอาทิตย์, 11 มกราคม 2558 14:41 by bio02
วันอาทิตย์, 11 มกราคม 2558 14:20 by bio02

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon