ปัจจัยที่ควบคุมอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช


1. ความเข้มของแสง
ถ้าความเข้มของแสงมีเพิ่มขึ้น อัตราการสังเคราะห์แสงก็จะเพิ่มขึ้น แต่ถ้าความเข้มของแสงเพิ่มมากเกินไป ก็จะไม่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์แสง


2. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมักคงที่เสมอคือไม่เกิน 0.04%  แต่ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ เพราะต้องสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นด้วย ถ้ามีคาร์บอนไดออกไซด์มากแต่ความเข้มของแสงน้อย การสังเคราะห์แสงก็เกิดขึ้นน้อยตามไปด้วย
ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์เป็นร้อยละ (ปริมาตร)

จากกราฟสรุปได้ว่า

1. ความเข้มของแสงมากอัตราการสังเคราะห์สูงกว่าที่ความเข้มของแสงปานกลางและน้อยตามลำดับ

2. ที่ความเข้มของแสงระดับต่างๆถ้าเพิ่มความเข้มข้นของ CO2 จนถึง 0.10% แล้วอัตราการสังเคราะห์แสงจะเพิ่มขึ้น

3. ความเข้มของ CO2 มากกว่า 0.10% จะไม่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์แสงถึงแม้จะเพิ่มความเข้มของแสง


3. อุณหภูมิ

เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นอัตราการสังเคราะห์แสงจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิมีผลในการเร่งการทำงานของเอมไซม์ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสังเคราะห์แสง แต่ถ้าอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป อัตราการสังเคราะห์แสงจะต่ำลง เนื่องจากเอมไซม์ซึ่งเป็นสารจำพวกโปรตีนทำงานได้ไม่ดีหรือสูญเสียสภาพไป โดยทั่วไปอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 10-35 องศาเซลเซียส
จากกราฟสรุปได้ว่า

1. เมื่อมีความเข้มของแสงมาก และเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น จะทำให้อัตราการสังเคราะห์แสงเพิ่ม แต่ถ้าเพิ่มอุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส อังตราการสังเคราะห์แสงจะลดลง

2. เมื่อมีความเข้มของแสงน้อย แม้จะเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น อัตราการสังเคราะห์แทบจะไม่เปลี่ยนแปลง และถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส อังตราการสังเคราะห์แสงจะลดลง

วันจันทร์, 27 เมษายน 2558 22:36 by bio03
วันจันทร์, 27 เมษายน 2558 22:19 by bio03

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon