วันเสาร์, 29 สิงหาคม 2558 21:15 by math06

สำหรับน้องๆที่ทำโจทย์หรือการบ้านที่เป็นการคำนวน วันนี้ Scimath มีเกร็ดเล็กคิดเร็วมานำเสนอให้น้องๆได้นำไปใช้กัน ถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลย

ข้อที่ (1) การหาค่ากำลังสองของเลขที่ลงท้ายด้วย 5

เทคนิคการคิดลัดในการหาคำตอบให้ได้อย่างรวดเร็ว

1. ให้เอา  5  ตัวท้ายคูณกันได้  25   ตั้งเป็นผลลัพธ์หลักหน่วย และ หลักสิบไว้ก่อน

2.  ให้เอาจำนวนที่อยู่หน้าเลข 5  คูณจำนวนที่มากกว่ามันอยู่  หนึ่ง คูณได้เท่าไร เขียนเป็น

ผลลัพธ์ต่อ 25  เป็นหลักร้อย , หลักพัน , หลักหมื่น ฯลฯ  เป็นผลลัพธ์ ที่ถูกต้องและ  รวดเร็ว

ตัวอย่าง เช่น

1.   25 × 25   ก็ให้เอาตัวท้ายคือ   5 ×5   ได้   25    ตั้งไว้   เอา 2  ตัวหน้า  คูณกับ เลขที่

มากกว่า  2  อยู่  หนึ่ง   ( คือ เลข  3  )  2×3  ได้  6   ตั้งเป็นผลลัพธ์  ต่อจาก  25  เป็น

625   แสดงว่า    25×25    =   625

2.  45×45   ก็ให้เอาตัวท้ายคือ   5×5   ได้   25    ตั้งไว้   เอา 4  ตัวหน้า  คูณกับ เลขที่

มากกว่า  4  อยู่ หนึ่ง    ( คือ เลข  5   )  4×5  ได้   20     ตั้งเป็นผลลัพธ์  ต่อจาก  25  เป็น 

2,025   แสดงว่า    45×45   =    2,025

ข้อที่ (2) การคูณเลข 2 หลักที่จำนวนหน้าเท่ากัน จำนวนหลังบวกกันได้ 10

เทคนิคการคิดลัดในการหาคำตอบให้ได้อย่างรวดเร็ว

1. ให้เอา  เลข ตัวท้ายคูณกัน    ตั้งเป็นผลลัพธ์หลักหน่วย และ หลักสิบไว้ก่อน

2.  ให้เอาตัวหน้าคูณกับจำนวนที่มากกว่ามันอยู่  หนึ่ง คูณได้เท่าไร เขียนเป็นผลลัพธ์ต่อ

เป็นหลักร้อย , หลักพัน , หลักหมื่น ฯลฯ  เป็นผลลัพธ์ ที่ถูกต้อง และ  รวดเร็ว

3.  กรณีที่คูณกันแล้ว ได้ หลักหน่วย  อย่างเดียว  ให้ใส่เลขศูนย์ เป็นหลักสิบ ( เช่น 1×9 )

ให้เขียน   09  )

ตัวอย่าง เช่น

1)  22×28   ก็ให้เอาตัวท้ายคือ   2×8   ได้   16    ตั้งไว้   เอา 2  ตัวหน้า  คูณกับ เลขที่

มากกว่า  2  อยู่  หนึ่ง   ( คือ เลข  3  )  2×3  ได้  6   ตั้งเป็นผลลัพธ์  ต่อจาก  16  เป็น

616  แสดงว่า    22×28   =   616

2)  31×39    ก็ให้เอาตัวท้ายคือ   1×9   ได้   09    ตั้งไว้   เอา 3  ตัวหน้า  คูณกับ เลขที่

มากกว่า  3  อยู่  หนึ่ง   ( คือ เลข   4  )  3×4  ได้   12    ตั้งเป็นผลลัพธ์  ต่อจาก  09  เป็น

1,209  แสดงว่า    31×39    =   1,209

 

ข้อที่ (3) การคูณเลข 2 หลักที่จำนวนหลังเท่ากัน จำนวนหน้าบวกกันได้ 10

เทคนิคการคิดลัดในการหาคำตอบให้ได้อย่างรวดเร็ว

1. ให้เอา  เลข ตัวท้ายคูณกัน    ตั้งเป็นผลลัพธ์หลักหน่วย และ หลักสิบไว้ก่อน

2.  ให้เอาตัวหน้าคูณกัน  แล้วบวกตัวหลัง  หนึ่งตัว   เขียนเป็นผลลัพธ์ต่อเป็นหลักร้อย , หลักพัน ,

หลักหมื่น ฯลฯ  เป็นผลลัพธ์ ที่ถูกต้อง และ  รวดเร็ว

3.  กรณีที่คูณกันแล้ว ได้ หลักหน่วย  อย่างเดียว  ให้ใส่เลขศูนย์ เป็นหลักสิบ ( เช่น 1  × 9 )

ให้เขียน   09  )

ตัวอย่าง เช่น

1)  27×87   ก็ให้เอาตัวท้ายคือ   7×7  ได้   49    ตั้งไว้   เอา 2  ตัวหน้า  คูณกัน  บวกกับตัว

หลัง   หนึ่ง   ตัว  2×8  ได้  16   บวกตัวหลังคือ เลข 7  ได้เท่ากับ   23  ตั้งเป็นผลลัพธ์  ต่อ

จาก   49  เป็น   2,349   แสดงว่า    27×87   =   2,349

2) 18×98    ก็ให้เอาตัวท้ายคือ   8×8   ได้   64    ตั้งไว้   เอา 2  ตัวหน้า  คูณกัน  บวกกับ

ตัวหลัง  หนึ่ง   ตัว    1×9  ได้    9   บวกตัวหลังคือ เลข  8  ตั้งเป็นผลลัพธ์  ต่อจาก  17  เป็น

1,764   แสดงว่า    18×98    =     1,764

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon