นิเวศวิทยา

 • Category
  ชีววิทยา
 • Name
  นิเวศวิทยา
 • Description
  นิเวศวิทยาคือความรู้เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของธรรมชาติ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ และสิ่งแวดล้อมทั้งอนินทรีย์ และอินทรีย์
 • Created
  วันพุธ, 30 เมษายน 2557
 • Group admin
  bio02
 
ห้องเรียน
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
ค้นหา
 • loader
คลับ (Club) ล่าสุด
 • การค้นพบกฎและทฤษฎีทางฟิสิกส์ (Discovery Law and Theory of Physics)
  ฟิสิกส์เป็นการศึกษาปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ โดยพยายามอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ โดยใช้กฎและทฤษฎีที่นักฟิสิกส์สร้างขึ้น กฎและทฤษฎีต่างๆ จะถูกพิสูจน์ด้วยการทดลอง การเข้าใจแนวคิดและที่มาของกฎและทฤษฎีเหล่านั้น จะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น และทำให้เราเข้าใจวิธีคิดของนักฟิสิกส์ด้วย...
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ
  สิ่งมีชีวิตมีมากหมายหลายชนิดเเตกต่างกัน ดังนั้นการจัดลำดับสิ่งมีชีวิตในโลกของเราใช้หลักเกณฑ์ใดบ้างมาเรียนรู้กัน
 • What Companies Bangalore Packers Movers Provide
  There are lots of going businesses or maybe removal businesses or perhaps packers as well as movers inside Bangalore, Maharashtra. This sort of firms are encouraging people significantly inside relocation. These are helping those who wish to shift their particular residences as well as offices...
 • ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร
  ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร สอนดี Mathematics rules
 • คลับคนรักคณิต
  คลับคนรักคณิต เนื้อหาและบทเรียน CAI วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับผู้ที่นิยมศึกษาผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต พูดคุย และแลกเปลี่ยนกันทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับการคำนวณ เชิญรับชมบทเรียน e-Learning ของคลับนี้ได้ครับ
 • smith mekpiboonwattana
  เรขาคณิตเป็นวิชาด้วยการวัดดิน การคำนวณด้วยเส้น
คนที่ออนไลน์

มี 808 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

คำถามนิเวศวิทยาข้อที่ 9 Started by bio02 วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 0 Replies
คำถามนิเวศวิทยาข้อที่ 8 Started by bio02 วันพฤหัสบดี, 03 กรกฎาคม 2557 0 Replies
คำถามนิเวศวิทยาข้อที่ 7 Started by bio02 วันพฤหัสบดี, 03 กรกฎาคม 2557 0 Replies
คำถามนิเวศวิทยาข้อที่ 6 Started by bio02 วันพฤหัสบดี, 03 กรกฎาคม 2557 0 Replies
คำถามนิเวศข้อที่ 5 Started by bio02 วันพฤหัสบดี, 03 กรกฎาคม 2557 0 Replies
คำถามนิเวศวิทยาข้อที่ 4 Started by bio02 วันเสาร์, 07 มิถุนายน 2557 0 Replies
คำถามนิเวศวิทยาข้อที่ 3 Started by bio02 วันเสาร์, 07 มิถุนายน 2557 0 Replies
คำถามนิเวศวิทยาข้อที่ 2 Started by bio02 วันเสาร์, 07 มิถุนายน 2557 0 Replies
คำถามนิเวศวิทยาข้อที่ 1 Started by bio02 วันเสาร์, 07 มิถุนายน 2557 0 Replies
View all discussions Displaying 9 of 9 discussions
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ เป็นการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเป็นลำดับขั้น โดยมีปัจจัยต่างๆ ทั้งทางกายภาพ และชีวภาพ จนกลายเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีก เรียกว่า Climax community แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ (Primary succession)
เป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่เริ่มจากพื้นที่ว่างเปล่าไม่เคยมีส่ิงมีชีวิตมาก่อน เช่น การเปลี่ยนแปลงแทนที่บนก้อนหิน หรือบริเวณที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแทนที่ปฐมภูมินี้ใช้เวลายาวนานมากกว่าจะถึงสภาวะสมดุล

ที่มาของภาพ : http://www.dna2life.com/sites/default/files/8677294_orig_0.jpg

2. การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ (Secondary succession)
เป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่เริ่มในบริเวณซึ่งเคยมีสิ่งมีชีวิตมาก่อน แต่ถูกทำลายไป โดยมนุษย์ สัตว์หรือภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิใช้เวลาน้อยกว่าแบบปฐมภูมิที่มาของภาพ : http://greenforecast.com/wp-content/uploads/2012/12/95198-036-2619E3FA1-1540x648_c.jpg

การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศที่พบในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ เช่น
- การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในสภาพที่แห้งแล้ง (Xerosere) เป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในบริเวณแห้งแล้ง ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่ เช่น ทะเลทราย ซึ่งอาจพบการเปลี่ยนแปลงตามลำดับดังนี้
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน --> ไลเคน --> มอส --> เฟิน --> ไม้ล้มลุก --> ไม้พุ่ม -->ไม้ยืนต้น --> ป่าที่มาของภาพ : http://www.geosociety.org/gsatoday/archive/19/11/cover/i1052-5173-19-11i.jpg

- การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในแหล่งน้ำ (Hydrosere) เป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำที่ตื้นเขินจนกลายเป็นระบบนิเวศบนบก มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

(1) ระยะบุกเบิก (Pioneer stage) เริ่มต้นจากสระที่น้ำยังลึก สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ เป็น สาหร่ายเล็กๆ แบคทีเรีย โปรโตซัว
(2) ระยะที่มีพืชใต้น้ำ (Submerged vegetation stage) เกิดเมื่อสิ่งมีชีวิตในระยะบุกเบิกตายและเกิดการทับถมกลายเป็นสารอาหารให้กับพืชน้ำได้อย่างเพียงพอ เช่น สาหร่ายขนาดใหญ่ และพบปลา หอย ตัวอ่อนแมลง ที่กินสาหร่ายเป็นอาหาร
(3) ระยะที่มีพืชโผล่พ้นน้ำ (Emerging vegetation stage) ระยะนี้ก้นสระมีการทับถมมากขึ้น บ่อเริ่มตื้น มีพืชหลากหลายชนิดขึ้น เช่น กก หญ้า ไม้ล้มลุก และสัตว์ เช่น กุ้ง แมลง ปลา กบ ปลิง
(4) ระยะเกิดที่ลุ่ม น้ำขัง (Temporary pond and prairie stage) บ่อน้ำเริ่มแห้ง ตื้นเขิน มีน้ำขังเป็นแอ่งๆ พบไม้ล้มลุกที่เจริญในพื้นที่ชื้นแฉะ พบสัตว์เลี้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
(5) ระยะที่มีไม้ยืนต้น (Beech and maple forest stage / Climax forest stage) พื้นที่ไม่มีน้ำขัง กลายเป็นพื้นดินทั้งหมด มีพืชล้มลุก ไม้พุ่ม ไม่ยืนต้นเกิดขึ้นตามลำดับ และเปลี่ยนสภาพไปเป็นป่าซึ่งเป็น Climax community (สังคมสมบูรณ์)ที่มาของภาพ : http://www.italeem.com/wp-content/uploads/2014/04/11361.jpg
วันพฤหัสบดี, 03 กรกฎาคม 2557 10:53 by bio02
วันอาทิตย์, 22 มิถุนายน 2557 22:26 by bio02
วันเสาร์, 07 มิถุนายน 2557 11:24 by bio02
วันพฤหัสบดี, 15 พฤษภาคม 2557 22:08 by bio02
วันอังคาร, 13 พฤษภาคม 2557 02:33 by bio02
View all announcements Displaying 7 of 7 announcements

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon