อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)

 • Category
  เคมี
 • Name
  อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)
 • Description
  อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) หมายถึง ศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับพลังงาน (Energy) ตลอดจนครอบคลุมถึงเรื่องของพลังงานในรูปต่างๆโดยจะกล่าวถึงความร้อนและงาน รวมทั้งสมบัติต่างๆของสสารซึ่งเป็นตัวกลางในการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
 • Created
  วันอังคาร, 30 ธันวาคม 2557
 • Group admin
  chem02
 
ห้องเรียน
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
ค้นหา
 • loader
คลับ (Club) ล่าสุด
 • การค้นพบกฎและทฤษฎีทางฟิสิกส์ (Discovery Law and Theory of Physics)
  ฟิสิกส์เป็นการศึกษาปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ โดยพยายามอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ โดยใช้กฎและทฤษฎีที่นักฟิสิกส์สร้างขึ้น กฎและทฤษฎีต่างๆ จะถูกพิสูจน์ด้วยการทดลอง การเข้าใจแนวคิดและที่มาของกฎและทฤษฎีเหล่านั้น จะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น และทำให้เราเข้าใจวิธีคิดของนักฟิสิกส์ด้วย...
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ
  สิ่งมีชีวิตมีมากหมายหลายชนิดเเตกต่างกัน ดังนั้นการจัดลำดับสิ่งมีชีวิตในโลกของเราใช้หลักเกณฑ์ใดบ้างมาเรียนรู้กัน
 • What Companies Bangalore Packers Movers Provide
  There are lots of going businesses or maybe removal businesses or perhaps packers as well as movers inside Bangalore, Maharashtra. This sort of firms are encouraging people significantly inside relocation. These are helping those who wish to shift their particular residences as well as offices...
 • ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร
  ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร สอนดี Mathematics rules
 • คลับคนรักคณิต
  คลับคนรักคณิต เนื้อหาและบทเรียน CAI วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับผู้ที่นิยมศึกษาผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต พูดคุย และแลกเปลี่ยนกันทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับการคำนวณ เชิญรับชมบทเรียน e-Learning ของคลับนี้ได้ครับ
 • smith mekpiboonwattana
  เรขาคณิตเป็นวิชาด้วยการวัดดิน การคำนวณด้วยเส้น
คนที่ออนไลน์

มี 546 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

คำถามท้ายบทเรียนข้อที่ 3 Started by chem02 วันอังคาร, 30 ธันวาคม 2557 0 Replies
คำถามท้ายบทเรียนข้อที่ 4 Started by chem02 วันอังคาร, 30 ธันวาคม 2557 0 Replies
คำถามท้ายบทเรียนข้อที่ 2 Started by chem02 วันอังคาร, 30 ธันวาคม 2557 0 Replies
คำถามท้ายบทเรียนข้อที่ 1 Started by chem02 วันอังคาร, 30 ธันวาคม 2557 0 Replies
View all discussions Displaying 4 of 4 discussions
วันอังคาร, 30 ธันวาคม 2557 04:43 by chem02

ระบบอุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics system) คือส่วนหนึ่งของจักรวาลที่เรากำลังพิจารณาอยู่ โดยเราจะต้องกำหนดขอบเขตของระบบ (ไม่ว่าจะเป็นขอบเขตจริงหรือขอบเขตในจินตนาการ) ให้ชัดเจน ส่วนอื่น ๆ ของจักรวาลที่ไม่อยู่ในระบบเรียกว่า สิ่งแวดล้อม ระบบอุณหพลศาสตร์ที่สำคัญมี 3 ประเภท คือ

 • ระบบอิสระ (isolated systems) คือ ระบบที่ปิดกั้นตัวเองจากสิ่งแวดล้อมโดยสมบูรณ์ มวลหรือพลังงานภายนอกไม่สามารถเข้ามาในระบบได้
 • ระบบปิด (closed systems) คือ ระบบที่อนุญาตให้พลังงานถ่ายเทผ่านเข้าหรือออกระบบได้ แต่ไม่อนุญาตให้มวลเข้ามาในระบบ (มวลโดยรวมของระบบคงที่ตลอดเวลา) ในการวิเคราะห์กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ เรานิยามพลังงานที่เข้าออกจากระบบให้มีสองประเภทคือ พลังงานความร้อน (พลังงานที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของระบบกับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม) และ พลังงานอื่น (เช่น พลังงานที่เกิดจากงานทางกลศาสตร์)
 • ระบบเปิด (open systems) คือ ระบบที่อนุญาตให้ทั้งมวลและพลังงานเข้าออกจากระบบได้ หนังสือบางเล่มกำหนดว่าระบบเปิดจะต้องนิยามให้ปริมาตรคงที่ (fixed volume)

อนึ่ง กฎต่าง ๆ ในอุณหพลศาสตร์จะมีความหมายก็ต่อเมื่อผู้ใช้นิยามระบบอุณหพลศาสตร์อย่างชัดเจนแล้วเท่านั้น เมื่อระบบอยู่ในสภาวะสมดุลในทุก ๆ ด้าน (มดุลทางกลศาสตร์, สมดุลทางอุณหภูมิ, มดุลทางเคมี, ฯลฯ) เราจะกล่าวว่า ระบบอยู่ในสถานะที่แน่นอน การวิเคราะห์กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์จะวิเคราะห์ได้ก็ต่อเมื่อทุก ๆ ขั้นตอนในกระบวนการสามารถประมาณได้ว่าอยู่ในสภาวะสมดุลเท่านั้น โดยเรียกสภาวะที่พอจะอนุโลมว่าสมดุลได้ว่าสภาวะกึ่งสมดุล(quasi-equilibrium) คุณสมบัติต่าง ๆ ของระบบสามารถอธิบายได้ด้วยสมการของระบบซึ่งระบุถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรในระบบ ตัวแปรในระบบอุณหพลศาสตร์ที่สำคัญ คือ ความดัน ปริมาตร อุณหภูมิพลังงานภายใน เอนโทรปี เอนธาลปี พลังงานเสรีของกิ๊บส์ และพลังงานเสรีของเฮมโฮลทซ์ เป็นต้น


ระบบ ขอบเขต และสิ่งแวดล้อม ของอุณหพลศาสตร์

 


ระบบทางอุณหพลศาสตร์ ( Thermodynamic System )
ระบบของอุณหพลศาสตร์จะแยกออกจากสิ่งแวดล้อมโดยผิวขอบเขต พิจารณาระบบทางอุณหพลศาสตร์ จะกำหนดโดยมวลของระบบ ซึ่งมีผลต่อการวิเคราะห์ทางอุณหพลศาสตร์ ดังนั้นระบบที่มีมวลสารที่อยู่กับที่ ซึ่งวาสำคัญในการวิเคราะห์ทางอุณหพลศาสตร์ก็คือ การพิจารณาเลือกขอบเขตของระบบ ในการดำเนินกระบวนการสามารถเลือกขอบเขตของระบบให้เหมาะสม โดยการกำหนดขอบเขตของระบบต้องให้เข้ากับมวลและมีขนาดใหญ่เพียงพอกับการวิเคราะห์เชิงมหาภาค ในหลายกรณี ที่มีการกำหนดขอบเขตของระบบที่สามารถเห็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจน รูปร่างของขอบเขตของระบบสามารถแสดงได้ดังรูป 2.1


ความเป็นขั้นตอนมีความสำคัญมากในการวิเคราะห์ การไหลของของไหลผ่านระบบใดๆ จะมีมวลไหลเกิดขึ้นในระบบทางเทอร์โมไดนามิกส์ ซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์และการประยุกต์ยากยิ่งขึ้น การวิเคราะห์จะต้องกำหนดขอบเขตในที่ว่าง ขอบเขตนี้สามารถแสดงในรูป 2.2 ซึ่งเรียกว่าปริมาตรควบคุม (Control Volume)

 

วันอังคาร, 30 ธันวาคม 2557 03:13 by chem02
วันอังคาร, 30 ธันวาคม 2557 03:10 by chem02
วันอังคาร, 30 ธันวาคม 2557 03:00 by chem02
วันอังคาร, 30 ธันวาคม 2557 02:43 by chem02
View all announcements Displaying 5 of 5 announcements

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon