ประเภทสมาชิก
ข้อมูลส่วนตัว
กรุณากรอกชื่อของท่านโดยไม่มีตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
กรุณากรอกนามสกุลของท่านโดยไม่มีตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ
กรุณากรอกตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข 0-9 ห้ามเว้นวรรค จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร
ความยาวต้องไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร
รหัสผ่านไม่ตรงกัน
กรุณากรอก Email
(ทางเลือก)

 *ท่านจะได้รับอีเมลจากระบบเพื่อทำการเปิดใช้งานบัญชี

(ทางเลือก)
(ทางเลือก)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เว็บไซต์นี้ มีสิ่งที่ถูกคุ้มครองด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เช่น หนังสือเรียน คู่มือครู สื่อดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ อาทิ ข้อความ (text) ซอฟต์แวร์ รูปภาพ วิดีโอ กราฟิก(graphic) เพลง และเสียง ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการแก้ไข ดัดแปลง ทำซ้ำ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าวในทุกกรณี เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งและถูกต้องจาก สสวท. หรือเจ้าของงานทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ ก่อน แล้วแต่กรณี และผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลด (download) และใช้สิ่งที่ถูกคุ้มครองด้วยทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้ทำการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก สสวท.นโยบายการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ตามประกาศเรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สสวท. พ.ศ. 2565

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. (IPST) ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

 1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลทั่วไป  หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
 • ข้อมูลของผู้ใช้บริการ หมายความว่า 
  • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ซึ่งเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการ login เข้าใช้ระบบให้บริการสารสนเทศของ สสวท.
  • ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้ไว้เมื่อลงทะเบียนขอใช้บริการระบบให้บริการสารสนเทศของ สสวท. ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อประสานงาน การพัฒนาขีดความรู้และความสามารถ ตลอดจนการให้บริการด้านข้อมูลในระบบสารสนเทศของ สสวท. แก่ผู้ใช้บริการ

2. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพื่อใช้ในการล็อกอิน login เข้าใช้ระบบให้บริการสารสนเทศของ สสวท. (ผู้ใช้บริการต้องไม่ให้บัญชีผู้ใช้งานของตนเองแก่ผู้อื่นเพื่อใช้ในการ login เข้าระบบในนามของตนเอง)
 • เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับผู้ใช้บริการ
 • เพื่อเอื้ออำนวยให้ผู้ใช้บริการพัฒนาขีดความรู้และความสามารถของตนเอง
 • เพื่อใช้ในการปรับปรุงการให้บริการระบบสารสนเทศของ สสวท.
 • เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. ว่าด้วยการเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ซึ่งกำหนดให้มีการบันทึกข้อมูลล็อกที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของผู้ใช้บริการ

 3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง
  • ข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการได้ให้ข้อมูลไว้ในช่วงที่ลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการระบบให้บริการสารสนเทศของ สสวท. 
  • กรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้เยาว์หรือมีอายุต่ำกว่า 10 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมแล้ว หรืออยู่ในความปกครองดูแลของผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม
 • ข้อมูลจากแหล่งอื่น
  • สสวท. ไม่ได้มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากแหล่งอื่น ๆ

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สสวท. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งานยังคงมีอยู่ เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นการใช้สิทธิ์การเพิกถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการซึ่งจะกระทำเมื่อใดก็ได้

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด การใช้งานและการเปิดเผยจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้างต้น รวมทั้ง สสวท. อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนี้ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดของ สสวท. เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามภารกิจและวัตถุประสงค์ของ สสวท. นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ สสวท. อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ อาทิเช่น หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ เป็นต้น

6. การใช้คุ้กกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ สสวท. ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ สสวท. สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้  จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป

หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ สสวท. จะนำข้อมูล ที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ สสวท. เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ สสวท. ต่อไป

7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

สสวท. ไม่มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้บริการมีสิทธิดังนี้

 • เข้าถึงข้อมูล ดูข้อมูล เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล และสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองในระบบให้บริการได้ด้วยตัวเองโดยใช้การ login เข้าระบบและดำเนินการได้ตามที่ต้องการ ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์ให้ข้อมูลการ login ของตนเองแก่ผู้อื่น
 • ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนเองไม่ได้ให้ความยินยอมไว้
 • แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • ในการทำสำเนาหรือขอข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองจากระบบให้บริการ ผู้ใช้สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง จึงไม่มีความจำเป็นต้องร้องขอเพื่อให้ สสวท. ดำเนินการให้ แต่หากต้องการให้ สสวท. ดำเนินการให้ ให้แจ้งความประสงค์มาที่อีเมล  scimath@.ipst.ac.th  สสวท. จะดำเนินการสำเนาข้อมูลออกจากระบบและจัดส่งให้ทางอีเมลของผู้ใช้บริการภายในระยะเวลา 10 วันทำการ
 • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
 • ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่กฎหมายกำหนด
 • ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่กฎหมายกำหนด
 • เพิกถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ
 • ร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

9. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สสวท. อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น สสวท.  จึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ สสวท.

ข้าพเจ้าได้อ่านนโยบายฯ ข้างต้นแล้ว และยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 10 ปี หรือในกรณีที่อายุต่ำกว่า 10 ปี ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยชอบธรรมของข้าพเจ้าได้อ่านนโยบายฯ ข้างต้น ร่วมกับข้าพเจ้า และให้ความยินยอมแล้ว

การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ สสวท. หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

  ระบบคลังความรู้ SciMath
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  ที่อยู่สำนักงานชั่วคราว (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป)
  475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  E-mail : scimath@ipst.ac.th

 

ยกเลิก
กรุณารอสักครู่